Asigurarea calității

Documente directoare

DOCUMENTE DIRECTOARE EUROPENE

Standarde și linii directoare pentru asigurarea calității în Spațiul European al Învățământului Superior (ESG) - Conferința Ministerială de la Erevan, 14-15 Mai 2015
Conferinţa ministerială Bucureşti 26.04.2012
Declaraţia Budapesta-Viena 12.03.2010
Comunicatul de la Leuven-Louvain-la-Neuve 28-29.04.2009
Comunicatul de la Londra 18.05.2007
Comunicatul de la Bergen, din 19.05.05
Comunicatul de la Berlin, din 19.09.03
Comunicatul de la Praga, din 19.05.01
Declarația de la Bologna, din 19.06.99
Declarația de la Sorbona, din 25.05.98

DOCUMENTE DIRECTOARE NAŢIONALE 

1. Legea Educatiei Nationale nr.1_ 2011

2. Ordonanța de urgență nr. 75_2005 privind asigurarea calității educației

3. Codul Asigurarii Calitatii

4. Hotărârea nr. 1011_2001 privind organizarea și funcționarea învățământului la distanță și a învățământului cu frecvență redusă în instituțiile de învățământ superior

5. Hotărârea nr. 404_2006 privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de masterat

6. Legea consorțiilor universitare nr. 287_2004

7. Legea nr. 288_2004 privind organizarea studiilor universitare

8. Ordinul nr. 4945_2012 privind domeniile și programele de studii universitare de masterat evaluate de ARACIS organizate în cadrul instituțiilor de învatamant superior

9. Ordinul nr. 5146_2019 privind aprobarea aplicării generalizate a Sistemului european de credite transferabile

10. Ordinul nr. 6102_2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat

11. Ordinul nr. 3475_2017 pentru aprobarea Metodologiei de înscriere și înregistrare a calificărilor din învățământul superior în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS)

12. Ordinul 3131_2018 privind includerea în planurile de învățământ la toate programele de studii universitare organizate în instituțiile de învățământ superior a cursurilor de etica si integritate academica

13. Metode de organizare a programelor de formare psihopedagogică in departamentele de specialitate in cadrul instituțiilor învățământ sup. acreditate în vederea certificării competențelor pt. profesia didactica

14. Ordinul nr. 5140_2019 pentru aprobarea Metodologiei privind mobilitatea academică a studenților

15. Regulamentul de organizare, funcționare și operaționalizare a Registrului Matricol Unic al Universităților din România din 21.05.2018

Documente directoare ale universităţii

1. CARTA

2. CODUL ETICII ȘI DEONTOLOGIEI UNIVERSITARE

3. Codul asigurării calităţii

4. Regulament de organizare si functionare al Universitatii Danubius din Galati (RG-21 Ed. 5)

5. Regulament intern (RI-01 Ed. 8)

6. Functionarea Comisiei pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii la nivelul UDG (PO-58-Ed.7)

7. Regulament de funcţionare a Departamentului de Asigurare a Calităţii (RG-04 Ed. 4 R1)

8. Plan strategic dezvoltare UDG 2016-2020

9. Regulament de Evaluare și Asigurare a Calităţii Educației (RG-18 Ed. 3)

10. Metodologie de concurs pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare vacante (RG-12-Ed.8)

11. Regulament privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de licenţă (RG-26 Ed. 2)

12. Regulament privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de mastera (RG-27 Ed. 2)

13. Regulament de evaluare a activităţii studenţilor (RG-13 Ed. 2)

14. Regulament privind alegerea şi reprezentarea studenţilor în structurile de conducere ale UDG (RG-10 Ed. 4)

15. Regulament de organizare şi funcţionare a Senatului UDG (RG-17 Ed. 2)

16. Regulament pentru auditarea internă a principalelor domenii de activitate (RG-11 Ed. 5)

17. PLAN OPERATIONAL (CEAC) 2018-2019

18. RAPORT EVALUARE CALITATE (CEAC) 2017-2018

19. Regulament de organizare si functionare a Consiliului de administratie al UDG (RG-47 Ed.1)

20. Regulamentul de functionare a Comisiei de Etica universitarea din cadrul UDG (RG-46 Ed.1)

21. Manualul calitatii Ed.10

Raportul privind starea Universităţii Danubius

Raportul Rectorului privind Starea Universității ''Danubius'' din Galați - pentru anul universitar 2017-2018

Raportul Rectorului privind Starea Universității ''Danubius'' din Galați - pentru anul universitar 2016-2017

Raportul Rectorului privind Starea Universității ''Danubius'' din Galați - pentru anul universitar 2015-2016

 

PLAN OPERAȚIONAL 2019-2020

PLAN OPERAȚIONAL 2018-2019

PLAN OPERAȚIONAL 2017-2018

PLAN OPERAŢIONAL 2016-2017

PLAN OPERAŢIONAL 2015-2016

 

Raport la Planul Operational 2018-2019

Raport la Planul Operational 2017-2018

Raport la Planul Operational 2016-2017

Raport la Planul Operational 2015-2016

 

Departamentul DAC

Gabriela Marchis

C.V.

Director de Departament

Tel. 0372 361 135

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 DAC
 

Carmen Teodorașcu

C.V.

Specialist în domeniul calității

Tel. 0372 361 136

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 rsz 1rsz teodorascucarmen

Boza Tanta

C.V.

Secretar DAC

Tel. 0372 361 136

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

BOZA TANTA

În urma unei decizii strategice a top-managementului, Universitatea „Danubius” din Galaţi și-a proiectat, implementat și menţinut un sistem de management al calităţii care îndeplineşte cerinţele standardului SR EN ISO 9001:2015, care să dea încredere şi să crească gradul de satisfacţie al „clienţilor” noştri și să demonstreze capacitatea Universităţii de asigurare permanentă a cerinţelor acestora și a reglementărilor specifice în vigoare.

Activităţile pentru care s-a implementat SMC, respectiv domeniul de activitate pentru care se aplică SMC, sunt:
• învăţământ superior universitar, cod CAEN 8542;
• cercetare-dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste, cod CAEN 7220.

Domeniul: activităţi de învăţământ superior în ciclurile de licenţă și masterat, activităţi de cercetare-dezvoltare și consultanţă.
Strategia privind managementul calităţii este abordată în Universitatea „Danubius” ca un proces de evaluare sistemică și de îmbunătăţire continuă a calităţii învăţământului, având în vedere stabilirea direcţiilor de acţiune pe termen lung, a obiectivelor cuantificabile, precum și dezvoltarea de strategii pentru înfăptuirea acestor obiective. Principalul mijloc de realizare a controlului asupra modului în care se îndeplinesc obiectivele stabilite îl constituie activitatea de evaluare internă. Aceasta este desfăşurată de către Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calităţii – UDG, coordonată de Rectorul universităţii.

Începând din anul 2008, în Universitatea Danubius funcţionează Departamentul de Asigurare a Calităţii – D.A.C., subordonat Rectorului Universităţii. Departamentul de Asigurare a Calităţii, împreună cu Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii pe universitate, sprijină conducerea universităţii în atingerea obiectivelor referitoare la calitate.

 

Departamentul de Asigurare a Calităţii are următoarea structură:
1. Director D.A.C. - Conf.univ.dr.Gabriela Marchis
2. Specialist în domeniul calității - Carmen Teodorașcu
3. Secretar D.A.C. – Tanța Boza
4. Secretar D.A.C. – Laura Mariana Manea
5. Corpul de evaluatori interni
6. Comisii de evaluare internă

Attachments:
Download this file (Conferinţa ministerială Bucureşti 26.04.2012.pdf)Conferința ministerială București [26.04.2012]1613 kB

Structuri instituţionale pentru asigurarea calității

În cadrul Universității Danubius din Galați, Sistemul de Management al Calității este proiectat sub egida standardului SR EN ISO 9001:2015 și este condus la fiecare nivel al instituției de către managerul nivelului respectiv (ex: universitate – rector; facultate – decan, departament – director departament, etc.).


Sistemul de Management al Calității este coordonat de Departamentul de Asigurare a Calității care, împreună cu structurile pentru evaluarea și asigurarea calității la nivel de universitate, facultate și departamente, acționează pentru dezvoltarea unei culturi proprii a calității. Sistemul de Management al Calității este implementat prin regulamente și proceduri, responsabili, structuri instituționale cu rol decizional și executiv, resurse și infrastructură dedicate.
În cadrul universității Danubius funcționează Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității, constituită potrivit OUG 75/2005 aprobată prin Legea nr. 87/2006, cu modificări și completări ulterioare, care își desfășoară activitatea în baza Strategiei de asigurare a calității educației și Regulamentului de funcționare a comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității educației, aprobate de Senat.


Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității a Universității Danubius din Galați (CEAC-UDG) este organismul de coordonare a activităților de evaluare și asigurare a calității în domeniul educației. CEAC-UDG este coordonată de Rectorului Universității Danubius din Galați, direct responsabil cu calitatea educației furnizate. Instituțional, CEAC-UDG funcționează în cadrul Departamentului de Asigurarea a Calității, realizând activitatea de evaluare internă, asigurare, control și îmbunătățire a calității în domeniul educației.


La nivelul fiecărei facultăți funcționează Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității și comisii pentru fiecare program de studii, care lucrează în mod integrat. În realizarea politicilor și strategiei calității sunt implicate toate cadrele didactice, precum și studenții. Periodic, aceste comisii analizează respectarea politicii instituției în domeniul calității, așa cum rezultă din strategii și din planurile operaționale. Rezultatele acestor analize se constituie în rapoarte înaintate consiliilor facultăților și Senatului universității, care dispun măsurile necesare pentru corectarea eventualelor deficiențe, pentru îmbunătățirea activității didactice și de cercetare, pentru adaptarea planurilor la aceste cerințe.

Responsabilitatea privind calitatea este atribuită structurilor ierarhice de conducere ale universităţii:

  • Rectorul universităţii este principalul responsabil de asigurarea calităţii la nivelul universităţii;
  • Prorectorii, decanii şi şefii compartimentelor administrative sunt responsabili de asigurarea calităţii în domeniul pe care îl coordonează.
  • Directorul Departamentului de Asigurare a Calităţii este reprezentantul managementului în domeniul calităţii la nivelul Universităţii „Danubius” din Galaţi.

Structurile de decizie şi operaţionale pentru evaluarea şi asigurarea calităţii, constituite conform prevederilor legale, sunt:

1. Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii (CEAC)

2. Comisiile de Evaluare şi Asigurare a Calităţii pe facultăţi - comisii ale Consiliilor facultăţilor;
- CEAC Facultatea de Drept
- CEAC Facultatea de Ştiinţe Economice
- CEAC Facultatea de Comunicare şi Relaţii Internaţionale

3. Comitetele de Calitate la nivelul Programelor de studiu - conduse de coordonatorii de programe;
- Comitete de Calitate Facultatea de Drept
- Comitete de Calitate Facultatea de Ştiinţe Economice
- Comitete de Calitate Facultatea de Comunicare şi Relaţii Internaţionale

4. Departamentul de Asigurare a Calităţii - compartiment cu rol de coordonare şi execuţie, care sprijină CEAC în realizarea misiunii şi obiectivelor legate de calitate.

 

Documente [pdf]

Procedura generala privind elaborarea Raportului de autoevaluare PG-02-Ed.5

Functionarea Comisiei pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii la nivel de facultate (PO-59 Ed.5)

Functionarea Comisiei pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii la nivelul UDG (PO-58-Ed.7)

Functionarea Comitetelor de calitate la nivelul programelor de studii (PO-60 Ed.4)

 

Plan operational CEAC 2019-2020

Plan operational CEAC 2018-2019

Plan operational CEAC 2017-2018

Plan operational CEAC 2016-2017

Plan operational CEAC 2015-2016

Plan operational CEAC 2014-2015

 

Raport CEAC UDG 2017-2018

Raport CEAC UDG 2016-2017

Raport CEAC UDG 2015-2016

Raport CEAC UDG 2014-2015

Facultatea De Drept

Secretar şef: ing. Anca Alexandra Dodan
Tel: +40.372.361.207
E-mail: drept@univ-danubius.ro
 

Facultatea de Științe Economice

Secretar șef: economist Viorica - Veronica Serea
Tel: +40.372.361.217
E-mail: economic@univ-danubius.ro

Facultatea de Comunicare și Relații Internaționale

Secretar șef: economist Daniela Tănase
Tel: +40.372.361.227
E-mail: cri@univ-danubius.ro

RELAȚII CU PUBLICUL

Tel: +40.372.361.251
Tel: +40.372.361.250
Fax: +40.372.361.292

Sus