Studii In Strainatate

Criterii de selecție

Selecția ERASMUS + pentru mobilități studențești de studiu are loc în fiecare an universitar conform calendarului Erasmus stabilit la începutul acestuia. Dosare de selecție se vor depune la Biroul de Programe Europene, sala B17.

Organizarea şi desfăşurarea selecţiei pentru desemnarea studenţilor care vor derula mobilităţi Erasmus+ sunt de competenţa Biroului de Programe Europene al Universității "Danubius" şi a Comisiei de selecţie la nivel instituțional.

Comisia de selecție la nivel instituțional va include următorii membri:

a. decanii și/sau directorii de departament;
b. coordonatorii Erasmus de la nivelul fiecărei facultăţi;
c. coordonatorul instituțional Erasmus;
d. profesori de limba engleză și franceză;
e. un reprezentant al studenţilor, care a beneficiat de un grant Erasmus, dar care să nu fie unul dintre studenţii care participă la selecţie.

Același student poate beneficia de granturi pentru perioade de mobilitate de până la 12 luni pentru fiecare ciclu de licență sau masterat indiferent de numărul și tipul activităților de mobilitate. Experiența anterioară în cadrul programului Erasmus se ia în considerare la calculul celor 12 luni.

Pot participa la selecţie:

a. studenţii înmatriculaţi la Universitatea "Danubius", cetăţeni români, cetăţeni ai altor state participante la Programul Erasmus + sau cetăţeni ai altor state decât cele participante la Programul Erasmus+; la selecţie pot participa studenţii de la toate formele de învăţământ dar prioritate în acordarea granturilor vor avea studenţii de la forma de învăţământ cu frecvenţă;
b. studenţii din anul I (licenţă) – pot desfășura doar mobilități de practică deoarece în cazul celor de studiu aceștia pot participa numai la selecţii pentru mobilităţi care se vor desfăşura în anul academic următor celui în care are loc selecţia, o condiţie a derulării mobilităţii de studiu fiind absolvirea a minimum 2 semestre de studii universitare;
c. studenţii din anul II (licenţă) şi anul I (masterat);
d. studenții din anii terminali de la programele de studii de licență sau de masterat pot beneficia de o mobilitate Erasmus în acelaşi an universitar în care are loc selecţia doar dacă perioada de desfășurare a mobilității este anterioară perioadei de desfășurare a examenului de finalizare a studiilor la Universitatea „Danubius".
e. studenții din anii terminali de la programele de studii de licență care doresc să continue studiile de masterat la Universitatea „Danubius" pot participa la concursul de selecţie în anul terminal pentru a derula o mobilitate Erasmus în semestrul I al studiilor de masterat; după admiterea la masterat studentul trebuie să aducă la Biroul de Programe Europene adeverinţa care atestă faptul că a fost admis iar mobilitatea Erasmus nu poate începe înainte de începerea noului an universitar la Universitatea „Danubius".

Nu pot participa la selecţie:
a. studenţii din anul I licenţă, dacă selecţia are loc în acelaşi an academic în care urmează să se desfăşoare şi mobilitatea Erasmus de studii pentru care candidează;

Pentru a fi eligibil pentru o mobilitate Erasmus de studiu, studentul trebuie:
a. să nu aibă restanţe până în ultima sesiune inclusiv (integraliști după ultima sesiune de examene);
b. să aibă media anilor de studii de până la momentul selecţiei de minim 7 (în cazul masteranzilor se va avea în vedere şi media anilor de studii pentru ciclul/ciclurile de studii de licenţă deja încheiate şi media de la examenul de licenţă);
c. să susțină un test care să verifice nivelul de cunoaștere a limbii de studiu în care se va realiza predarea în universitatea pentru care candidează (ex: min. nota 8/10, sau bine, în cazul calificativelor); Testul se organizează de Universitatea "Danubius" și reprezintă o etapă a selecției;
d. să obţină cel puţin nota 7 la interviul susţinut în cadrul selecţiei desfăşurate la facultate.

Ierarhizarea tuturor studenţilor candidaţi se va realiza după cum urmează:
1. pentru studenţii înscrişi la programe de licenţă: media rezultatelor obţinute până la ultima sesiune inclusiv (cu o pondere de 50% din media generală), nota obţinută la testul de limbă* (cu o pondere de 30% din media generală) și nota obţinută la interviu (cu o pondere de 20% din media generală).
2. pentru studenţii înscrişi la programe de masterat: media rezultatelor obţinute până la ultima sesiune inclusiv, la studiile de masterat + media anilor de studiu de la nivel Licenţă + nota obţinută la examenul de licenţă (cu o pondere de 50% din media generală), nota obţinută la testul de limbă* (cu o pondere de 30% din media generală) și nota obţinută la interviu (cu o pondere de 20% din media generală.
3. Alte atestate şi diplome obţinute de către student reprezintă un criteriu de departajare în eventualitatea în care doi candidați obțin o medie generală identică.
Media generală selecție = medie ani studiu (50%) + notă test limbă (30%) + notă interviu (20%)
* Candidaţii care deţin un certificat de competenţă lingvistică în care se precizează punctajul obţinut de student vor primi o notă echivalentă acestui punctaj, care va fi luată în considerare la calculul mediei generale a selecţiei. Nota echivalentă punctajului din certificatul de competenţă lingvistică va fi stabilită de profesorul de limba engleză, respectiv limba franceză. În cazul unor certificate care atestă cunoaşterea altor limbi străine, de exemplu limba italiană, acordarea notei aferente punctajului se va realiza tot de către unul dintre cele două cadre didactice.

Devin titulari de mobilitate acei studenţi din ierarhia de selecţie până la care ajung fondurile alocate. Ceilalţi studenţi care îndeplinesc criteriile de eligibilitate devin rezerve, având posibilitatea de obţinere a grantului, în aceeaşi ordine a ierarhiei, în cazul unor renunţări/ redistribuiri sau suplimentări de fonduri. Acei candidaţi care nu îndeplinesc criteriile de selecţie vor fi consideraţi respinşi.

De asemenea, studenţii de pe lista de rezerve pot beneficia de mobilitate Erasmus fără finanţare (zero grant), acoperindu-şi integral, din fonduri personale, cheltuielile implicate de perioada de studiu sau de practică în străinătate. Ei beneficiază însă de toate celelalte drepturi ale unui student Erasmus (scutirea de la plata taxelor de studiu la universitatea-gazdă, recunoaşterea perioadei de studiu în străinătate etc.).

În situaţia în care un student admis renunţă la derularea mobilităţii Erasmus, locul său va fi luat de un student de pe lista rezervelor, în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut la selecţie de către candidaţii cu statut de rezervă.

Pregătirea mobilității

După selecția beneficiarilor mobilităților de studiu și practică, în vederea pregătirii acestora se vor parcurge următoarele etape:
1. Biroul de Programe Europene va anunța universitatea/instituția gazdă de rezultatele selecției și va solicita o confirmare privind acceptarea beneficiarului (care poate lua și forma unei scrisori de acceptare).
2. Pregătirea documentelor (Learning Agreement for Studies/ Traineeships) necesare mobilității împreună cu coordonatorul Erasmus al facultății și aprobarea acestora de către universitatea/instituția gazdă. Acordul de studiu va detalia conţinutul curriculum-ului şi durata programului pe care beneficiarul va trebui să-l urmeze. Acesta se recomandă a fi comparabil cu planul de învăţământ al Universității "Danubius" aferent perioadei de mobilitate. Disciplinele menţionate în acordul de studii vor asigura studentului acumularea unui număr de ECTS conform Procedurii Erasmus+: 3 luni – 20 ECTS, 1 semestru – 30 ECTS, 1 an universitar – 60 ECTS.
3. Semnarea Contractului Financiar în baza căruia va primi grantul alocat mobilității. Beneficiarul are obligația suportății comisioanelor de transfer bancar al grantului. Grantul va fi virat în două tranșe sau în conformitate cu prevederile din contractul financiar (se recomandă ca beneficiarul să dețină un cont bancar la BCR pentru a suporta un comision de transfer mai mic).
4. Organizarea deplasării (transportul, cazarea, asigurarea de sănătate etc) este obligația beneficiarului.

Recunoașterea mobilității

Universitatea "Danubius", prin Comisia de Echivalare și Recunoaștere a creditelor transferabile și a periodelor de studii va recunoaşte in integrum şi automat perioadele de studii sau de practică Erasmus+ şi numărul de credite transferabile acumulate de student în perioada mobilității.

La întoarcerea din mobilitate beneficiarul trebuie să depună la Biroul de Programe Europene următoarele documente care atestă efectuarea mobilității:
1. Certificatul de participare, emis la finalul mobilității de universitatea/instituția gazdă care trebuie să ateste perioada exactă a mobilității și să corespundă perioadei asumate prin contractul financiar sub sancțiunea returnării integrale a grantului primit;
2. Situaţia şcolară (Transcript of Records) pentru mobilitățile de studiu semnată și ștampilată;
3. Dovada îndeplinirii sarcinilor specificate în acordul de practică (Transcript of Work) pentru mobilitățile de practică semnată și ștampilată;
4. Biletul de transport și chitanță/ordin de plată (boarding pass, tichet autocar, tren etc.);
5. Raportul final narativ (print și electronic);
6. Testimonial.

Echivalarea perioadelor de studii sau de practică Erasmus+, în urma recunoașterii calificativelor/notelor obținute la disciplinele parcurse pe perioada mobilității, se face utilizând grila de echivalare (Anexa la Ordinul nr. 3223/08.02.2012 pentru aprobarea Metodologiei de recunoaştere a perioadelor de studii efectuate în străinătate), ca scală intermediară între scala din România și cea din țara gazdă, în relație directă cu notele obținute de studenți. Numărul de credite aferent fiecărei discipline echivalate va fi cel din planul de învățământ al Universității "Danubius", și nu cel obținut la universitatea gazdă.

Disciplinele prevăzute în acordul de studiu pot fi echivalate atât cu discipline studiate în anul curent desfășurării mobilității, cât și cu discipline care se studiază în anii universitari ulteriori.

Beneficiarii care au finalizat o mobilitate de studiu sau practică trebuie să participe la evenimentele organizate de Biroul de Programe Europene al Universității "Danubius" în scopul diseminării informațiilor despre experiența mobilității și a promovării grantului primit.

Calendar

Semestrul I
- octombrie / noiembrie – sesiune de informare privind oportunităţile de participare în mobilităţi de studiu sau de practică;
- noiembrie / decembrie – selecţia studenţilor care vor derula mobilităţi de studiu sau de practică în semestrul al II-lea al anului universitar curent;
În eventualitatea neocupării tuturor locurilor disponibile vor fi organizate noi selecţii.

Semestrul al II-lea
- februarie / martie - sesiune de informare privind oportunităţile de participare în mobilităţi de studiu sau de practică;
- martie / aprilie - selecţia studenţilor care vor derula mobilităţi de studiu sau de practică în semestrul I al anului universitar viitor;
În eventualitatea neocupării tuturor locurilor disponibile vor fi organizate noi selecţii.

Criterii de Selectie si Mobilitati

Mobilități de studiu
Selecția ERASMUS + pentru mobilități studențești de studiu are loc în fiecare an universitar conform calendarului Erasmus stabilit la începutul acestuia. Dosare de selecție se vor depune la Biroul de Programe Europene, sala B17.
Organizarea şi desfăşurarea selecţiei pentru desemnarea studenţilor care vor derula mobilităţi Erasmus+ sunt de competenţa Biroului de Programe Europene al Universității "Danubius" şi a Comisiei de selecţie la nivel instituțional.
Comisia de selecție la nivel instituțional va include următorii membri:
a. decanii și/sau directorii de departament;
b. coordonatorii Erasmus de la nivelul fiecărei facultăţi;
c. coordonatorul instituțional Erasmus;
d. profesori de limba engleză și franceză;
e. un reprezentant al studenţilor, care a beneficiat de un grant Erasmus, dar care să nu fie unul dintre studenţii care participă la selecţie.

Același student poate beneficia de granturi pentru perioade de mobilitate de până la 12 luni pentru fiecare ciclu de licență sau masterat indiferent de numărul și tipul activităților de mobilitate. Experiența anterioară în cadrul programului Erasmus se ia în considerare la calculul celor 12 luni.
Pot participa la selecţie:
a. studenţii înmatriculaţi la Universitatea "Danubius", cetăţeni români, cetăţeni ai altor state participante la Programul Erasmus + sau cetăţeni ai altor state decât cele participante la Programul Erasmus+; la selecţie pot participa studenţii de la toate formele de învăţământ dar prioritate în acordarea granturilor vor avea studenţii de la forma de învăţământ cu frecvenţă;
b. studenţii din anul I (licenţă) – pot desfășura doar mobilități de practică deoarece în cazul celor de studiu aceștia pot participa numai la selecţii pentru mobilităţi care se vor desfăşura în anul academic următor celui în care are loc selecţia, o condiţie a derulării mobilităţii de studiu fiind absolvirea a minimum 2 semestre de studii universitare;
c. studenţii din anul II (licenţă) şi anul I (masterat);
d. studenții din anii terminali de la programele de studii de licență sau de masterat pot beneficia de o mobilitate Erasmus în acelaşi an universitar în care are loc selecţia doar dacă perioada de desfășurare a mobilității este anterioară perioadei de desfășurare a examenului de finalizare a studiilor la Universitatea „Danubius".
e. studenții din anii terminali de la programele de studii de licență care doresc să continue studiile de masterat la Universitatea „Danubius" pot participa la concursul de selecţie în anul terminal pentru a derula o mobilitate Erasmus în semestrul I al studiilor de masterat; după admiterea la masterat studentul trebuie să aducă la Biroul de Programe Europene adeverinţa care atestă faptul că a fost admis iar mobilitatea Erasmus nu poate începe înainte de începerea noului an universitar la Universitatea „Danubius".

Nu pot participa la selecţie:
a. studenţii din anul I licenţă, dacă selecţia are loc în acelaşi an academic în care urmează să se desfăşoare şi mobilitatea Erasmus de studii pentru care candidează;

Pentru a fi eligibil pentru o mobilitate Erasmus de studiu, studentul trebuie:
a. să nu aibă restanţe până în ultima sesiune inclusiv (integraliști după ultima sesiune de examene);
b. să aibă media anilor de studii de până la momentul selecţiei de minim 7 (în cazul masteranzilor se va avea în vedere şi media anilor de studii pentru ciclul/ciclurile de studii de licenţă deja încheiate şi media de la examenul de licenţă);
c. să susțină un test care să verifice nivelul de cunoaștere a limbii de studiu în care se va realiza predarea în universitatea pentru care candidează (ex: min. nota 8/10, sau bine, în cazul calificativelor); Testul se organizează de Universitatea "Danubius" și reprezintă o etapă a selecției;
d. să obţină cel puţin nota 7 la interviul susţinut în cadrul selecţiei desfăşurate la facultate.

Ierarhizarea tuturor studenţilor candidaţi se va realiza după cum urmează:
1. pentru studenţii înscrişi la programe de licenţă: media rezultatelor obţinute până la ultima sesiune inclusiv (cu o pondere de 50% din media generală), nota obţinută la testul de limbă* (cu o pondere de 30% din media generală) și nota obţinută la interviu (cu o pondere de 20% din media generală).
2. pentru studenţii înscrişi la programe de masterat: media rezultatelor obţinute până la ultima sesiune inclusiv, la studiile de masterat + media anilor de studiu de la nivel Licenţă + nota obţinută la examenul de licenţă (cu o pondere de 50% din media generală), nota obţinută la testul de limbă* (cu o pondere de 30% din media generală) și nota obţinută la interviu (cu o pondere de 20% din media generală.
3. Alte atestate şi diplome obţinute de către student reprezintă un criteriu de departajare în eventualitatea în care doi candidați obțin o medie generală identică.
Media generală selecție = medie ani studiu (50%) + notă test limbă (30%) + notă interviu (20%)
* Candidaţii care deţin un certificat de competenţă lingvistică în care se precizează punctajul obţinut de student vor primi o notă echivalentă acestui punctaj, care va fi luată în considerare la calculul mediei generale a selecţiei. Nota echivalentă punctajului din certificatul de competenţă lingvistică va fi stabilită de profesorul de limba engleză, respectiv limba franceză. În cazul unor certificate care atestă cunoaşterea altor limbi străine, de exemplu limba italiană, acordarea notei aferente punctajului se va realiza tot de către unul dintre cele două cadre didactice.
Devin titulari de mobilitate acei studenţi din ierarhia de selecţie până la care ajung fondurile alocate. Ceilalţi studenţi care îndeplinesc criteriile de eligibilitate devin rezerve, având posibilitatea de obţinere a grantului, în aceeaşi ordine a ierarhiei, în cazul unor renunţări/ redistribuiri sau suplimentări de fonduri. Acei candidaţi care nu îndeplinesc criteriile de selecţie vor fi consideraţi respinşi.
De asemenea, studenţii de pe lista de rezerve pot beneficia de mobilitate Erasmus fără finanţare (zero grant), acoperindu-şi integral, din fonduri personale, cheltuielile implicate de perioada de studiu sau de practică în străinătate. Ei beneficiază însă de toate celelalte drepturi ale unui student Erasmus (scutirea de la plata taxelor de studiu la universitatea-gazdă, recunoaşterea perioadei de studiu în străinătate etc.).
În situaţia în care un student admis renunţă la derularea mobilităţii Erasmus, locul său va fi luat de un student de pe lista rezervelor, în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut la selecţie de către candidaţii cu statut de rezervă.Pregatirea mobilitatii

După selecția beneficiarilor mobilităților de studiu și practică, în vederea pregătirii acestora se vor parcurge următoarele etape:
1. Biroul de Programe Europene va anunța universitatea/instituția gazdă de rezultatele selecției și va solicita o confirmare privind acceptarea beneficiarului (care poate lua și forma unei scrisori de acceptare).
2. Pregătirea documentelor (Learning Agreement for Studies/ Traineeships) necesare mobilității împreună cu coordonatorul Erasmus al facultății și aprobarea acestora de către universitatea/instituția gazdă. Acordul de studiu va detalia conţinutul curriculum-ului şi durata programului pe care beneficiarul va trebui să-l urmeze. Acesta se recomandă a fi comparabil cu planul de învăţământ al Universității "Danubius" aferent perioadei de mobilitate. Disciplinele menţionate în acordul de studii vor asigura studentului acumularea unui număr de ECTS conform Procedurii Erasmus+: 3 luni – 20 ECTS, 1 semestru – 30 ECTS, 1 an universitar – 60 ECTS.
3. Semnarea Contractului Financiar în baza căruia va primi grantul alocat mobilității. Beneficiarul are obligația suportății comisioanelor de transfer bancar al grantului. Grantul va fi virat în două tranșe sau în conformitate cu prevederile din contractul financiar (se recomandă ca beneficiarul să dețină un cont bancar la BCR pentru a suporta un comision de transfer mai mic).
4. Organizarea deplasării (transportul, cazarea, asigurarea de sănătate etc) este obligația beneficiarului.

Recunoasterea mobilitatii

Universitatea "Danubius", prin Comisia de Echivalare și Recunoaștere a creditelor transferabile și a periodelor de studii va recunoaşte in integrum şi automat perioadele de studii sau de practică Erasmus+ şi numărul de credite transferabile acumulate de student în perioada mobilității.

La întoarcerea din mobilitate beneficiarul trebuie să depună la Biroul de Programe Europene următoarele documentele care atestă efectuarea mobilității:
1. Certificatul de participare, emis la finalul mobilității de universitatea/instituția gazdă care trebuie să ateste perioada exactă a mobilității și să corespundă perioadei asumate prin contractul financiar sub sancțiunea returnării integrale a grantului primit;
2. Situaţia şcolară (Transcript of Records) pentru mobilitățile de studiu semnată și ștampilată;
3. Dovada îndeplinirii sarcinilor specificate în acordul de practică (Transcript of Work) pentru mobilitățile de practică semnată și ștampilată;
4. Biletul de transport și chitanță/ordin de plată (boarding pass, tichet autocar, tren etc.);
5. Raportul final narativ (print și electronic);
6. Testimonial.

Echivalarea perioadelor de studii sau de practică Erasmus+, în urma recunoașterii calificativelor/notelor obținute la disciplinele parcurse pe perioada mobilității, se face utilizând grila de echivalare (Anexa la Ordinul nr. 3223/08.02.2012 pentru aprobarea Metodologiei de recunoaştere a perioadelor de studii efectuate în străinătate), ca scală intermediară între scala din România și cea din țara gazdă, în relație directă cu notele obținute de studenți. Numărul de credite aferent fiecărei discipline echivalate va fi cel din planul de învățământ al Universității "Danubius", și nu cel obținut la universitatea gazdă.

Disciplinele prevăzute în acordul de studiu pot fi echivalate atât cu discipline studiate în anul curent desfășurării mobilității, cât și cu discipline care se studiază în anii universitari ulteriori.

Beneficiarii care au finalizat o mobilitate de studiu sau practică trebuie să participe la evenimentele organizate de Biroul de Programe Europene al Universității "Danubius" în scopul diseminării informațiilor despre experiența mobilității și a promovării grantului primit.

Destinatii

Universități partenere în cadrul programului ERASMUS+

Mobilităţile de studiu sau de practică se pot derula în baza unui acord bilateral Erasmus+ în oricare din următoarele ţări:

Nr. Țara

Universitatea parteneră

Cod Erasmus

Domenii de colaborare Nivel
1 BULGARIA

UNIVERSITY OF RUSE ”ANGEL KANCHEV”

BG ROUSSE01

Ştiinţe economice

Licență

Masterat

Drept

Licență

Masterat

Științe sociale (RISE)

Licență

Masterat

Afaceri și administrare

Licență

Masterat

2 CEHIA

MENDEL UNIVERSITY IN BRNO

CZ BRNO02

Afaceri și administrare

Licență

Masterat

3 CROAȚIA

UNIVERSITY OF ZAGREB

HR ZAGREB01

Științe Economice și Administrarea Afacerilor

Licență

Masterat

4 FRANȚA

UNIVERSITÉ JEAN MONNET – ST. ETIENNE

F ST-ETIE01

Drept Licență
Relaţii internaţionale Licență
5 ITALIA

UNIVERSITATEA DIN CAMERINO

I CAMERIN01

Drept

Licență

Masterat

Relaţii internaţionale şi studii europene Licență
6 ITALIA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MACERATA

I MACERATA01

Afaceri și Administrare

Licență

Masterat

7 ITALIA

UNIVERSITY OF CASSINO AND SOUTHERN LAZIO

I CASSINO01

Științe economice

Licență

Masterat

Drept

Licență

Masterat

8 GRECIA

UNIVERSITATEA DIN PIRAEUS

G PIREAS01

Ştiinţe economice Licență
Relaţii internaţionale Masterat
9 GRECIA

NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS N.T.U.A.

G ATHINE02

Ştiinţe economice

Licenţă

Masterat

10 LETONIA

RIGA STRADINS UNIVERSITY

LV RIGA03

Drept Licenţă
Comunicare
Relaţii internaţionale
11 LETONIA

INFORMATION SYSTEMS MANAGEMENT INSTITUTE (ISMA)

LV RIGA32

Afaceri și administrare

Licenţă

Masterat

Management și administrare Licență
12 LITUANIA

ALYTAUS KOLEGIJA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

LT ALYTUS01

Ştiinţe economice

Licenţă

Afaceri și Administrare
13 NORVEGIA

UNIVERSITY OF TROMSØ

THE ARCTIC UNIVERSITY OF NORWAY

Campus Alta

N TROMSO06

Turism

Licenţă

Masterat

Studii nordice și antreprenoriale Licență
14 POLONIA

CARDINAL STEFAN WYSZYNSKI UNIVERSITY IN WARSAW

PL WARSZAW07

Drept

Licență

Masterat

15 POLONIA

PHILOLOGICAL SCHOOL OF HIGHER EDUCATION IN WROCLAW

PL WROCLAW 20

Limbi străine și științe filologice

Licență

Masterat

16 POLONIA

ADAM MICKIEWICZ UNIVERSITY, POZNAN

POZNAN PL01

Comunicare Licență
Relații Internaționale
17 POLONIA

OPOLE UNIVERSITY

PL OPOLE 01

Drept

Licență

Masterat

18 POLONIA

RADOM ACADEMY OF ECONOMICS

PL RADOM04

Ştiinţe economice

Licenţă

Masterat

Relaţii internaţionale Licență
19 POLONIA

JANUSZ KORCZAK PEDAGOGICAL UNIVERSITY IN WARSAW

PL WARSAW23

Științe Sociale

Licență

Masterat

20 SLOVENIA

FACULTY OF COMMERCIAL AND BUSINESS SCIENCES

SI CELJE04

Științe Sociale

Licență

Masterat

Afaceri

Licență

Masterat

21

SPANIA

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

E TARRAGO01

Drept Licență
22 TURCIA

FATIH UNIVERSITY

TR ISTANBU13

Drept

Licență

Masterat

Relații Internaționale și Studii Europene Licență
Științe Economice

Licență

Masterat

23

TURCIA

KADIR HAS UNIVERSITY

TR ISTANBU16

Relații Internaționale Licență
Științe Economice

Licență

Masterat

Relaţii internaţionale

Licență

24

TURCIA

YEDITEPE UNIVERSITY

TR INSTABU21

Comunicare Licență
Drept

Licență

Masterat

25

TURCIA

KARABUK UNIVERSITY, TURKEY

TR KARABUK 01

Comunicare şi Relaţii Publice

Licență

Informatică economică

Licență
Economie

Licență

Masterat

Administrarea Afacerilor Masterat

26

TURCIA

SELCUK UNIVERSITY,

Konya

TR KONYA01

Ştiinţe economice

Licență

Masterat

Administrarea Afacerilor Masterat
Relații Internaționale Licență
Licență

27

TURCIA

NUH NACI YAZGAN UNIVERSITY

TR KAYSEI03

Ştiinţe Economice

Licență

Masterat

Afaceri și Administrare

Licenţă

Masterat

28

TURCIA

ATILIM UNIVERSITY

TR ANKARA05

Afaceri şi management

Licenţă

Masterat

Științe Politice și Relații Internaționale Licență
Economie

Licență

Masterat

29

TURCIA

BULENT ECEVIT UNIVERSITY

TR ZONGULD01

Relaţii internaţionale Licenţă
Ştiinţe economice

Licenţă

Masterat

Afaceri şi management

Licenţă

Masterat

30

TURCIA

AFYON KOCATEPE UNIVERSITY

TR AFYON01

Ştiinţe economice Licenţă

Licenţă

Masterat

Afaceri şi management

Licenţă

Masterat

31

TURCIA

CANAKKALE ONSEKIZ MART UNIVERSITIY

TR CANAKKA01

Ştiinţe economice

Licenţă

Masterat

Relații Internaționale Licență
Afaceri şi management

Licenţă

Masterat

32

TURCIA

IZMIR UNIVERSITY OF ECONOMICS

TR IZMIR04

Științe Politice și Relaţii internaţionale

Licenţă

Afaceri și management

Licenţă

Masterat

Ştiinţe economice

Licenţă

Masterat

33

TURCIA

KARADENIZ TECHNICAL UNIVERSITY

TR TRABZON01

Afaceri și Management

Licenţă

Relaţii Internaţionale Licență
Ştiinţe economice

Licenţă

Masterat

34

UNGARIA

UNIVERSITY OF SZEGED

HU SZEGED01

Drept

Licență

Masterat

Facultatea De Drept

Secretar şef: ing. Anca Alexandra Dodan
Tel: +40.372.361.207
E-mail: drept@univ-danubius.ro
 

Facultatea de Științe Economice

Secretar șef: economist Viorica - Veronica Serea
Tel: +40.372.361.217
E-mail: economic@univ-danubius.ro

Facultatea de Comunicare și Relații Internaționale

Secretar șef: economist Daniela Tănase
Tel: +40.372.361.227
E-mail: cri@univ-danubius.ro

RELAȚII CU PUBLICUL

Tel: +40.372.361.251
Tel: +40.372.361.250
Fax: +40.372.361.292

Sus