Practica In Strainatate

Calendar

Semestrul I
- octombrie / noiembrie – sesiune de informare privind oportunităţile de participare în mobilităţi de studiu sau de practică;
- noiembrie / decembrie – selecţia studenţilor care vor derula mobilităţi de studiu sau de practică în semestrul al II-lea al anului universitar curent;
În eventualitatea neocupării tuturor locurilor disponibile vor fi organizate noi selecţii.

Semestrul al II-lea
- februarie / martie - sesiune de informare privind oportunităţile de participare în mobilităţi de studiu sau de practică;
- martie / aprilie - selecţia studenţilor care vor derula mobilităţi de studiu sau de practică în semestrul I al anului universitar viitor;
În eventualitatea neocupării tuturor locurilor disponibile vor fi organizate noi selecţii.

Criterii de selectie

Pot participa la selecţie:
a. studenţii din anul I (licenţă) – pot participa la selecţie după ce au promovat primul semestru de studii şi pot derula o mobilitate de practică doar în semestrul II din anul I al studiilor;
b. studenţii din anul II (licenţă) şi anul I (master);
c. studenții din anii terminali de la programele de studii de licență sau de masterat pot beneficia de o mobilitate Erasmus de plasament doar dacă perioada de desfășurare a mobilității este anterioară perioadei de desfășurare a examenului de finalizare a studiilor la Universitatea „Danubius".
d. absolvenții programelor de licență sau masterat, care au participat la selecție în timpul ultimului an de studiu și care își vor desfășura mobilitatea de practică și o va finaliza în termen de maxim un an de la absolvire.

Pentru a fi eligibil pentru o mobilitate Erasmus + de practică, studentul trebuie:
a. să nu aibă restanţe până în ultima sesiune inclusiv;
b. să aibă media anilor de studii de până la momentul selecţiei minim 7 (în cazul masteranzilor se va avea în vedere şi media anilor de studii pentru ciclul/ciclurile de studii de licenţă deja încheiate şi media de la examenul de licenţă);
c. să susțină un test care să verifice nivelul de cunoaștere a limbii în care se va desfășura practica pentru care candidează (ex: min. nota 8/10, sau bine, în cazul calificativelor); Testul se organizează de Universitatea "Danubius" și reprezintă o etapă a selecției;
d. să obţină cel puţin nota 7 la interviul susţinut în cadrul selecţiei desfăşurate la facultate.

Ierarhizarea tuturor studenţilor candidaţi se va realiza după cum urmează:
1. pentru studenţii înscrişi la programe de licenţă: media rezultatelor obţinute până la ultima sesiune inclusiv (cu o pondere de 50% din media generală), nota obţinută la testul de limbă* (cu o pondere de 30% din media generală) și nota obţinută la interviu (cu o pondere de 20% din media generală).
2. pentru studenţii înscrişi la programe de masterat: media rezultatelor obţinute până la ultima sesiune inclusiv, la studiile de masterat + media anilor de studiu de la nivel Licenţă + nota obţinută la examenul de licenţă (cu o pondere de 50% din media generală), nota obţinută la testul de limbă* (cu o pondere de 30% din media generală) și nota obţinută la interviu (cu o pondere de 20% din media generală.
3. Alte atestate şi diplome obţinute de către student reprezintă un criteriu de departajare în eventualitatea în care doi candidați obțin o medie generală identică.
Media generală selecție = medie ani studiu (50%) + notă test limbă (30%) + notă interviu (20%)
* Candidaţii care deţin un certificat de competenţă lingvistică în care se precizează punctajul obţinut de student vor primi o notă echivalentă acestui punctaj, care va fi luată în considerare la calculul mediei generale a selecţiei. Nota echivalentă punctajului din certificatul de competenţă lingvistică va fi stabilită de profesorul de limba engleză, respectiv limba franceză. În cazul unor certificate care atestă cunoaşterea altor limbi străine, de exemplu limba italiană, acordarea notei aferente punctajului se va realiza tot de către unul dintre cele două cadre didactice.

Devin titulari de mobilitate acei studenţi din ierarhia de selecţie până la care ajung fondurile alocate. Ceilalţi studenţi care îndeplinesc criteriile de eligibilitate devin rezerve, având posibilitatea de obţinere a grantului, în aceeaşi ordine a ierarhiei, în cazul unor renunţări/ redistribuiri sau suplimentări de fonduri. Acei candidaţi care nu îndeplinesc criteriile de selecţie vor fi consideraţi respinşi.

De asemenea, studenţii de pe lista de rezerve pot beneficia de mobilitate Erasmus fără finanţare (zero grant), acoperindu-şi integral, din fonduri personale, cheltuielile implicate de perioada de studiu sau de practică în străinătate. Ei beneficiază însă de toate celelalte drepturi ale unui student Erasmus (scutirea de la plata taxelor de studiu la universitatea-gazdă, recunoaşterea perioadei de studiu în străinătate etc.).
În situaţia în care un student admis renunţă la derularea mobilităţii Erasmus, locul său va fi luat de un student de pe lista rezervelor, în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut la selecţie de către candidaţii cu statut de rezervă.

Pregătirea mobilității

După selecția beneficiarilor mobilităților de studiu și practică, în vederea pregătirii acestora se vor parcurge următoarele etape:
1. Biroul de Programe Europene va anunța universitatea/instituția gazdă de rezultatele selecției și va solicita o confirmare privind acceptarea beneficiarului (care poate lua și forma unei scrisori de acceptare).
2. Pregătirea documentelor (Learning Agreement for Studies/ Traineeships) necesare mobilității împreună cu coordonatorul Erasmus al facultății și aprobarea acestora de către universitatea/instituția gazdă. Acordul de studiu va detalia conţinutul curriculum-ului şi durata programului pe care beneficiarul va trebui să-l urmeze. Acesta se recomandă a fi comparabil cu planul de învăţământ al Universității "Danubius" aferent perioadei de mobilitate. Disciplinele menţionate în acordul de studii vor asigura studentului acumularea unui număr de ECTS conform Procedurii Erasmus+: 3 luni – 20 ECTS, 1 semestru – 30 ECTS, 1 an universitar – 60 ECTS.
3. Semnarea Contractului Financiar în baza căruia va primi grantul alocat mobilității. Beneficiarul are obligația suportății comisioanelor de transfer bancar al grantului. Grantul va fi virat în două tranșe sau în conformitate cu prevederile din contractul financiar (se recomandă ca beneficiarul să dețină un cont bancar la BCR pentru a suporta un comision de transfer mai mic).
4. Organizarea deplasării (transportul, cazarea, asigurarea de sănătate etc) este obligația beneficiarului.

Recunoașterea mobilității

Universitatea "Danubius", prin Comisia de Echivalare și Recunoaștere a creditelor transferabile și a periodelor de studii va recunoaşte in integrum şi automat perioadele de studii sau de practică Erasmus+ şi numărul de credite transferabile acumulate de student în perioada mobilității.

La întoarcerea din mobilitate beneficiarul trebuie să depună la Biroul de Programe Europene următoarele documentele care atestă efectuarea mobilității:
1. Certificatul de participare, emis la finalul mobilității de universitatea/instituția gazdă care trebuie să ateste perioada exactă a mobilității și să corespundă perioadei asumate prin contractul financiar sub sancțiunea returnării integrale a grantului primit;
2. Situaţia şcolară (Transcript of Records) pentru mobilitățile de studiu semnată și ștampilată;
3. Dovada îndeplinirii sarcinilor specificate în acordul de practică (Transcript of Work) pentru mobilitățile de practică semnată și ștampilată;
4. Biletul de transport și chitanță/ordin de plată (boarding pass, tichet autocar, tren etc.);
5. Raportul final narativ (print și electronic);
6. Testimonial.

Echivalarea perioadelor de studii sau de practică Erasmus+, în urma recunoașterii calificativelor/notelor obținute la disciplinele parcurse pe perioada mobilității, se face utilizând grila de echivalare (Anexa la Ordinul nr. 3223/08.02.2012 pentru aprobarea Metodologiei de recunoaştere a perioadelor de studii efectuate în străinătate), ca scală intermediară între scala din România și cea din țara gazdă, în relație directă cu notele obținute de studenți. Numărul de credite aferent fiecărei discipline echivalate va fi cel din planul de învățământ al Universității "Danubius", și nu cel obținut la universitatea gazdă.

Disciplinele prevăzute în acordul de studiu pot fi echivalate atât cu discipline studiate în anul curent desfășurării mobilității, cât și cu discipline care se studiază în anii universitari ulteriori.

Beneficiarii care au finalizat o mobilitate de studiu sau practică trebuie să participe la evenimentele organizate de Biroul de Programe Europene al Universității "Danubius" în scopul diseminării informațiilor despre experiența mobilității și a promovării grantului primit.

Destinatii

Pentru a identifica organizația-gazdă potrivită pentru un stagiu de practică Erasmus+ vă recomandăm înregistrarea pe site-ul www.erasmusintern.org, platformă unde puteți găsi diverse oportunități de internshipuri.

Această platformă a fost creată de organizația studențească Erasmus Student Network pentru a veni în sprijinul studenților și absolvenților interesați de oportunitățile de practică Erasmus+.

Biroul Erasmus+ primește diverse oportunități de stagii de practică trimise de instituții interesate în găzduirea stagiarilor Erasmus+.

Mai jos puteți analiza oportunitățile de practică primite de Biroul Erasmus+.

AUSTRIA
Ofertă plasament - International Relations Office - University of Teacher Education, Vienna

CEHIA
Prague College - Centre for Research and Interdisciplinary Studies (CRIS)
Prague College offers excellent practical teaching and is a great place to learn and develop a career. Students from more than ninety countries study at the college, and our Masters, Bachelors, Professional and Foundation programmes lead to internationally-recognized British degrees and qualifications.

Alongside activities and events organized by our Research Centre, Humanities Society and Student Council, we offer a wide range of opportunities for students to enjoy the experience of an international university environment. Prague College has been selected by Cambridge University Students' Union as an "educational destination for success" and identified as an "increasingly attractive option for British graduates wanting practical university education for a career."

The Centre for Research and Interdisciplinary Studies (CRIS) was established at Prague College to promote and develop the common research and development needs of the college. Empirical material for research is based on on-going creative and entrepreneurial projects undertaken by students and faculty involving a wide variety of academic and business partners.

NAR Marketing - ofertă plasament Cehia

DANEMARCA
Ofertă de plasament Danemarca

GRECIA
Descriere ofertă de plasament - Grecia

ITALIA
Universitatea din Camerino - companiile-gazdă din Camerino vor fi identificate cu sprijinul Universității din Camerino

MALTA
Descriere ofertă plasament Malta
Prezentare a organizației din Malta care organizează plasamentul
Prezentare Malta
Viața în Malta - prețuri orientative
Testimoniale plasament Malta

MAREA BRITANIE
Ofertă plasament British International School, Londra
Ofertă plasament Centre for International English, University of Glamorgan

PORTUGALIA
Ofertă plasament - Brand designer, Web designer, International projects management

SPANIA
Ofertă plasament - Asistent departament administrativ
Ofertă plasament - Asistent departament internațional
Ofertă plasament - Asistent Graphic Design
Ofertă plasament - Asistent management cultural si promovare
Ofertă plasament - Asistent librărie
Ofertă plasament - Asistent traducător Engleză - Spaniolă
Ofertă plasament - Asistent departament artistic teatru

SLOVENIA
Ofertă plasament Slovenia

UNGARIA
Ofertă plasament Ungaria

Alte posibile destinații:

Austria
Belgia
Bulgaria
Cehia
Cipru
Croația
Danemarca 
Elveția
Estonia
Finlanda
Franța
Germania
Grecia
Irlanda
Islanda
Italia 
Letonia
Liechtenstein
Lituania
Luxemburg
Malta 
Marea Britanie
Norvegia
Olanda
Polonia
Portugalia
Slovenia
Slovacia
Spania
Suedia
Turcia
Ungaria

Mobilităţile de studiu sau de practică se pot derula în baza unui acord în oricare din următoarele ţări:

 

Statele membre ale Uniunii Europene

Belgia

Bulgaria

Republica Cehă

Danemarca

Germania

Estonia

Irlanda

Grecia

Spania

Franţa

Croaţia

Italia

Cipru

Letonia

Lituania

Luxemburg

Ungaria

Malta

Ţările de Jos

Austria

Polonia

Portugalia

Slovenia

Slovacia

Finlanda

Suedia

Regatul Unit

Ţările din afara UE participante la program

Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei

Islanda

Liechtenstein

Norvegia

Elveţia

Turcia

Ţări partenere

După cel de-al doilea apel la proiecte Erasmus+ (planificat să fie publicaT în luna Septembrie 2014), mobilităţile studenţilor şi ale personalului universitar se vor putea derula nu doar în Europa dar şi cu ţările partenere din întreaga lume.

Facultatea De Drept

Secretar şef: ing. Anca Alexandra Dodan
Tel: +40.372.361.207
E-mail: drept@univ-danubius.ro
 

Facultatea de Științe Economice

Secretar șef: economist Viorica - Veronica Serea
Tel: +40.372.361.217
E-mail: economic@univ-danubius.ro

Facultatea de Comunicare și Relații Internaționale

Secretar șef: economist Daniela Tănase
Tel: +40.372.361.227
E-mail: cri@univ-danubius.ro

RELAȚII CU PUBLICUL

Tel: +40.372.361.251
Tel: +40.372.361.250
Fax: +40.372.361.292

Sus