Documente Oficiale

Regulamente și metodologii

Regulamente și Metodologii

1. Regulament privind activitatea profesională a studenţilor (RG-07-Ed.12)

2. Regulament privind aplicarea sistemului european de credite transferabile (RG-08 Ed. 11)

3. Regulament de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţi (RG-09 Ed. 8)

4. Regulament privind alegerea şi reprezentarea studenţilor în structurile de conducere ale Universităţii „Danubius din Galaţi (RG-10 Ed.4)

5. Evaluarea prestației cadrelor didactice de către studenți (ACD 12 Ed.5)

6. Regulament de evaluare a activității studenților (RG-13 Ed. 2)

7. Regulament privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare (RG-39 Ed.6 R1)

8. Regulament privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat (RG-27 Ed.2)

9. Regulament privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de licenţă (RG-26 - Ed.2)

10. Metodologie privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere in ciclurile de studii universitare de licenta si de master pentru anul univ. 2019-2020 (RG-30-Ed.8.R1)

11. Codul drepturilor şi obligaţiilor studenţilor Universităţii Danubius din Galaţi (RG-40 Ed. 2)

12. Înscrierea studenţilor într-un program de studii universitare, în vederea dobândirii-menţinerii calităţii de student (PO-44 Ed. 4)

13. Încasarea taxelor de la studenţi-masteranzi (PO-01 Ed. 2)

14. Procedura operationala privind eliberarea situatiei scolare la cerere (PO-18-Ed.4)

15. Elaborarea şi eliberarea programelor analitice (PO-19 Ed. 3)

16. Eliberarea actelor de studii (PO-26 Ed. 3)

17. Elaborarea duplicatelor actelor de studii (PO-20 Ed. 3)

18. Procedura operationala privind gestionarea si elaborarea actelor de studii (PO-24-Ed.4)

19. Procedura operationala privind eliberarea adeverintelor de autenticitate a actelor de studii (PO-22-Ed.4)

20. Hotărâre privind stabilirea taxelor de școlarizare an universitar 2019-2020

21. Tratarea reclamațiilor (PG-10 Ed. 3)

22. Alegerea disciplinelor opţionale de către studenţi/masteranzi (ACD-17-Ed.2)

23. Procurarea si eliberarea legitimatiilor de student pentru reducere transport (PO-17-Ed.4)

25. Regulament pentru iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a programelor de studii(RG-14 Ed. 4)

Asigurarea Calitatii

Contextul economic şi social actual, legat de aspirațiile României privind integrarea europeană, presupune realizări şi performanțe în toate domeniile de activitate.
Datoria oricărei instituții din sistemul național de învățământ, indiferent de tip, nivel şi formă de organizare a activității, este de a asigura predarea, învățarea şi cercetarea de calitate, din necesitatea de a pune bazele unei culturi instituționale a calității educației, pentru a contribui la dezvoltarea personală şi profesională a tinerei generații, la bunăstarea societății.
Politicile şi strategiile de asigurare a calității în sistemul național de învățământ din România au ca reper permanenta corelare cu orientările şi acțiunile promovate la nivel european şi mondial.

Entități de prestigiu de cel mai înalt nivel din sistemul educational românesc, precum: Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior și a Cercetării Științifice Universitare (UEFISCSU), împreună cu Consiliul Național al Cercetării Științifice din Învățământul Superior (CNCSIS) și Agenția Română pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior (ARACIS) asigură coordonarea unor proiecte strategice pentru creșterea calității în învățămîntul superior și cercetarea universitară, care își propun să reformeze calitativ sistemul de învățământ românesc.

În acest context, în cadrul Universităţii „Danubius” din Galaţi este implementat un sistem de management al calităţii (SMC) SR EN ISO 9001:2015. Prin care, Universitatea  urmărește riguros instituirea unei culturi a calității în comunitatea universitară. Având în vedere că  educația reprezintă portalul către viitor, Universitatea Danubius din Galați este profund angajată în modernizarea serviciilor furnizate în concordanță cu tendințele de dezvoltare ale Spațiului European al Învățământului Superior.

aracis

ISO9001

EUA IEP 4c

Mai multe articole...

  1. Acreditare

Facultatea De Drept

Secretar şef: ing. Anca Alexandra Dodan
Tel: +40.372.361.207
E-mail: drept@univ-danubius.ro
 

Facultatea de Științe Economice

Secretar șef: economist Viorica - Veronica Serea
Tel: +40.372.361.217
E-mail: economic@univ-danubius.ro

Facultatea de Comunicare și Relații Internaționale

Secretar șef: economist Daniela Tănase
Tel: +40.372.361.227
E-mail: cri@univ-danubius.ro

RELAȚII CU PUBLICUL

Tel: +40.372.361.251
Tel: +40.372.361.250
Fax: +40.372.361.292

Sus