Studenti

Îndrumători de an (backup)

Facultatea de Drept

Program de studiu: Drept IF 

Lect. univ. dr. SAVENCO Iulian Georgel - anul I
Lect. univ. dr. BOCĂNIALĂ Tache - anul II
Lect. univ. dr. DURET Nicu - anul III
Lect. univ. dr. IONESCU-DUMITRACHE Ana Alina- anul IV

Program de studiu: Drept FR
Asist. univ. drd. Dorin MATEI - anul I
Asist. univ. drd. Varvara COMAN - anul II
Lect. univ. dr. Mirela COSTACHE - anul III
Conf. univ. dr. Angelica ROŞU - anul IV


Program de studiu: Drept ID
Lect. univ. dr. Iulian SAVENCO- anul I
Lect. univ. dr. Angelica CHIRILĂ- anul II
Lect. univ. dr. Constantin TĂNASE- anul III
Lect. univ. dr. Florentina PUŞCĂ- anul IV

Programul de studii: Dreptul Uniunii Europene
Anul I – Conf. univ. dr. Georgeta MODIGA

Programul de studii: Științe Penale
Anul I - Lect. univ. dr. Constantin TĂNASE
Anul II – Lect. univ. dr. Angelica CHIRILĂ

Programul de studii: Drept și Administrație Publică Europeană, IF
Anul I - Lect. univ. dr. Gina Livioara GOGA
Anul II – Conf. univ. dr. Gabriela LUPŞAN

Programul de studii: Drept și Administrație Publică Europeană, FR
Anul I - Lect. univ. dr. Tache BOCĂNIALĂ
Anul II – Lect. univ. dr. Iulian SAVENCO

Facultatea de Științe Economice

Licenta
Master

Facultatea de Comunicare și Relații Internaționale

Specializarea: COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE

Asist.univ.dr. TEODORAȘCU FĂNEL -anul I - (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
Asist.univ.drd. DRĂGĂNESCU OANA - anul II - (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
Asist.univ.dr. IOSIF LUMINIȚA -anul III - (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Specializarea: ASISTENȚĂ MANAGERIALĂ ȘI SECRETARIAT

Lect.univ.dr. ȘTEFAN IONUȚ -anul I - (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
Asist.univ.dr. POPA DANIELA -anul III - (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Specializarea: RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI STUDII EUROPENE

Conf.univ.dr. IFTODE FLORINEL -anul I - (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
Conf.univ.dr. POPA ANIŞOARA - anul II - (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
Lect.univ.dr. STEFAN IONUŢ -anul III - (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Specializarea: AFACERI ŞI ECONOMIE INTERNAŢIONALĂ

Prof.univ.dr. PIȘLEAG ȚUȚU - anul I – (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
Conf.univ.dr. ARSITH MIRELA -anul II - (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)Procedura privind recunoastrea automata, in cadrul Universitatii Danubius din Galati, a titlului de doctor obţinut în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate.

Procedura privind recunoastrea automata, in cadrul Universitatii Danubius din Galati, a titlului de doctor obţinut în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate. 

Descriere procedură

Scop
Prezenta procedură, cod ACD-26 stabileşte regulile şi responsabilităţile privind recunoașterea de către Universitatea „Danubius” din Galați a diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe sau într-un domeniu profesional, obținute în străinătate în scopul înscrierii la programele postuniversitare, obţinerii abilitării, ocupării unei funcţii didactice sau de cercetare.

Cai de atac

(1) Contestaţiile la nerecunoaşterea diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe de către UDG, se vor depune în termen de 15 zile calendaristice de la primirea deciziei.

(2)Contestaţia formulată de solicitant va fi analizată şi soluţionată în termen de cel mult 30 zile de la data înregistrării, de către o comisie de contestaţie numită de Rectorul UDG, formată din experţi în domeniul de doctorat al solicitantului.

(3) Universitatea consultă, dacă este cazul, CNRED și CNATDCU

(4) Raportul de evaluare al comisiei de contestaţie va fi discutat de Consiliul de Administrație al UDG, care va emite o hotărâre irevocabilă la nivelul UDG.

(5) Rezultatul se transmite DRU, care il va comunica solicitantului.

Date de contact:
Universitatea Danubius din Galati, Bulevardul Galati nr. 3, cod 800654Telefon: +40 372 361 115; email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  https://edirect.e-guvernare.ro/Admin/Proceduri/ProceduraVizualizare.aspx?IdInregistrare=965718&IdOperatiune=2
  Procedura privind recunoastrea automata, in cadrul Universitatii Danubius din Galati, a titlului de doctor obţinut în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate. [pdf]

Procedura privind recunoastrea automata a funcției didactice obţinute în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate in cadrul Universitatii Danubius din Galati

Procedura privind recunoastrea automata a funcției didactice obţinute în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate in cadrul Universitatii Danubius din Galati

Descriere procedură

Scop:

Prezenta procedură academică, cod ACD-25 stabileşte regulile şi responsabilităţile privind recunoașterea de către Universitatea „Danubius” din Galați a funcțiilor didactice din învățământul universitar, obținute într-o instituție de învățământ superior acreditată din străinătate, în vederea ocupării pe perioadă determinată a unor posturi didactice vacante, în calitate de cadru didactic asociat-invitat, precum şi pentru participarea în comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante.

Căi de atac:

(1) In cazul unei hotărâri de nerecunoaştere a funcţiei didactice obţinută la o instituţie de învăţământ universitar din străinătate, solicitantul poate formula contestaţie în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării rezultatului evaluării. (2)Contestaţia, adresată Rectorului, se formulează în scris, se înregistrează la DRU din cadrul UDG şi se soluţionează de către o Comisie de soluţionare a contestaţiilor, numită prin decizia Rectorului. Comisia este formată din 3 membri, cadre didactice titulare în UDG, altele decât cele din Comisia de evaluare.(3)Contestaţiile pot fi depuse exclusiv pentru nerespectarea procedurilor legale privind desfăşurarea procesului de evaluare, numai de către contestatar şi numai cu privire la solicitarea pentru care a depus dosarul.(4)Hotărârea Comisiei de soluţionare a contestaţiilor este definitivă, se consemnează în scris într-un raport care este înaintat către Rector, semnat de către toţi membrii Comisiei, şi se comunică contestatarului în scris, în termen de trei zile de la data emiterii acesteia.(5)Contestaţia şi hotărârea Comisiei de soluţionare a contestaţiilor se ataşează la dosarul solicitantului care a formulat contestaţia.

Date de contact:

Universitatea Danubius din Galati, Bulevardul Galati nr. 3, cod 800654Telefon: +40 372 361 115; email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  https://edirect.e-guvernare.ro/Admin/Proceduri/ProceduraVizualizare.aspx?IdInregistrare=965691&IdOperatiune=2
  Procedura privind recunoastrea automata a funcției didactice obţinute în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate in cadrul Universitatii Danubius din Galati [pdf]

Practica de specialitate

Facultatea de Drept

Practica de specialitate pentru studenții Facultății de Drept va avea loc în anul IV de studii, semestrul al doilea. Practica reprezintă o disciplină obligatorie, a cărei durată este reglementată prin planul de învăţământ, cu respectarea reglementărilor în vigoare, a cărei desfăşurare se realizează în baza convenţiilor de practică încheiate cu instanţe judecătoreşti, parchete, cabinete de avocatură, notariate, autorităţi ale administraţiei publice locale.

Îndrumători practică


Facultatea de Științe Economice

STAGIUL DE PRACTICĂ

Practica de specialitate a studenților de la Facultatea de Ştiințe Economice, se va desfășura de către studenții anului II de studiu a programelor de licență, formele de învățământ IF/ID/IFR și de către studenții anului I de studiu a programelor de master forma de învățământ IF. Stagiul de practică va avea durata 84 de ore pentru studenții anului II studii universitare de licență și pentru studenții anului I studii universitare de masterat și se desfășoară pe parcursul semestrului II al anului universitar/ o zi pe săptămână a 6 ore.
Practica de specialitate se desfășoară în entități publice și private, sub îndrumarea directă a personalului didactic responsabil și a tutorilor din entitățile în care se derulează stagiul de practică, conform convențiilor încheiate de către universitate în acest sens.
După încheierea stagiului de practică, practicantul va prezenta convenția de practică semnată de către conducătorul unităţii în care s-a efectuat practica, o adeverintă care să ateste efectuarea stagiului de practică și caietul de practică (proiectul de practică) care va cuprinde activităţile desfăşurate pe parcursul stagiului de practică, iar nota finală se va stabili în urma colocviului ce se va susţine în sesiunea de examene.
Studenții care își doresc o experiență de practică deosebită sunt invitați să viziteze site-ul de Mobilități ERASMUS de plasament. Aici vor găsi o parte dintre destinațiile disponibile precum și tipurile de posturi deschise. Detalii suplimentare va pot fi oferite de Echipa ERASMUS.

COORDONATORI PRACTICA DE SPECIALITATE-LICENȚĂ

Anul II-FB
IF și ID
 Lect. univ.dr. Gina IOAN
Anul II-ECTS
IF și ID
 Prof. univ. dr. Anca-Gabriela TURTUREANU
Anul II-CIG
IF și IFR
 Conf. univ. dr. Florian-Marcel  NUŢĂ

COORDONATORI PRACTICA DE SPECIALITATE-MASTER

Anul I-MFPP Conf. univ. dr. Alina-Cristina NUȚĂ
Anul I-MACT Prof. univ. dr. Anca-Gabriela TURTUREANU
Anul I-ACPP Conf. univ. dr. Carmen-Gabriela SÎRBU

Facultatea de Comunicare și Relații Internaționale

Practică de specialitate va avea loc în anul II de studiu, pentru toti studentii Facultății de Comunicare și Relații Internaționale și în anul I de studii pentru toți masteranzii, la toate specializarile. 

Coordonatori practică - studii licență și masterat 

FACULTY OF LAW

Chief Secretary: Anca Alexandra Dodan
Tel: +40.372.361.207
E-mail: drept@univ-danubius.ro
 

FACULTY OF ECONOMIC SCIENCES

Chief Secretary: Viorica - Veronica Serea
Tel: +40.372.361.217
E-mail: economic@univ-danubius.ro

FACULTY OF COMMUNICATION AND INTERNATIONAL RELATIONS

Chief Secretary: Daniela Tănase
Tel: +40.372.361.227
E-mail: cri@univ-danubius.ro

Rector's Office

Senior Assistant to the Rector:
Mihai Ana-Iuliana
Information for Students: +40.372.361.251
Inter-Institutional Relations: +40.372.361.102
Fax: +40.372.361.290
E-mail: rectorat@univ-danubius.ro
 
Sus