Programul SEE

Acorduri SEE

Universități partenere în cadrul Programului finanțat prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European (SEE)

Țara Universitatea Cod Erasmus Domenii de colaborare Tipuri de mobilități Persoana de contact
Islanda University of Iceland IS REYKJAV01 Relaţii Internaţionale
Comunicare
Drept
Ştiinţe economice
Teaching/ Training staff mobility Ms. Áslaug Jónsdóttir, Project Manager
International Office
Háskólatorg, Sæmundargötu 4, 101 Reykjavik, Iceland
Tel: +354 525 4997 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Islanda Bifröst University IS BORGARN 01 Relaţii Internaţionale
Drept
Ştiinţe economice
Student mobility
Teaching/ Training staff mobility
Mr. Kári Joensen
Director of Bifröst Research Center
Tel. +354 4333000 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Liechtenstein University of Liechtenstein LI VADUZ01 Organizare programe de mobilităţi Training staff mobility Trudi Ackermann, MA
Head, International Office
Phone +423 265 11 11, Direct +423 265 11 03
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Proiecte de cooperare inter-instituționale

Proiectele de cooperare inter-instituţională sunt destinate să sprijine procesul de inovaţie şi îmbunătăţire a predării în învăţământul superior, să contribuie la modernizarea universităţilor şi să asigure o legatură mai strânsă între oferta academica şi piaţa muncii. Ele pot fi propuse pentru orice disciplină universitară.

Astfel, cooperarea interinstitutionala poate viza dezvoltarea de curriculum comun, prin crearea de:

 • programe integrate care acoperă un ciclu complet de studii (la nivel de licenţă, masterat sau doctorat) şi care se finalizează cu o diplomă dublă sau recunoscută reciproc;
 • programe de studiu şi module pentru formarea continuă;
 • module de predare în domenii cu o puternica componenta interdisciplinara.

Programele de studiu comune sau modulele de predare se pot referi la primul ciclu de studii (licenţă), la al doilea ciclu (masterat) sau la al treilea (doctorat). Curriculumul şi modulele pentru învăţarea continuă vor viza actualizarea cunoştinţelor deja dobândite, cu un accent special pe îmbunătăţirea abilităţilor şi a competenţelor care conduc la creşterea şanselor de angajare.

Proiectele care isi propun dezvoltarea unor module comune trebuie să abordeze si probleme precum rezultatele învăţării, aspecte legate de recunoaştere şi tipul de diplomă / certificatele ce se vor elibera precum şi Sistemul European de Trasfer şi Echivalare a Creditelor Tranferabile (ECTS) si Suplimentul la Diplomă (DS).

După faza iniţială de dezvoltare de un an sau doi, aceste programe sau module trebuie puse la dispoziţia instituţiilor partenere într-un mod cu adevărat integrat, care include mobilitatea studenţilor şi a personalului didactic, asigurand astfel sustenabilitate. Studenţii trebuie să primească la sfârşitul programului de studii diplome multiple sau comune (sau certificate în cazul modulelor), recunoscute de instituţiile şi ţările participante.

Proiectele de modernizare presupun acţiuni pentru creşterea atractivităţii instituţiilor de invatamant superior şi pentru a le face mai receptive la nevoile pieţei muncii, cetăţenilor si societăţii in general. Modernizarea învăţământului superior este necesară în domeniul programelor de studiu (procesul Bologna), finanţării şi guvernanţei universitare , astfel încât instituţiile de învăţământ superior să poată face faţă provocărilor globalizării şi să contribuie mai eficient la formarea şi reconversia profesională a populaţiei active din Europa.

Activitatile de cooperare in cadrul acestor proiecte pot viza:

 • să elaboreze strategii de învăţare pe tot parcursul vieţii, asigurând legătura dintre învăţământul superior pe de o parte şi asigurarea formării profesionale (VET) menite să ajute instituţiile de învăţământ superior sa devină "centre de educaţie continuă" sau "centre de învăţare deschise" pentru regiunea lor.
 • să faciliteze accesul pentru persoanele din domenii dezavantajate socio-economic, care au beneficiat de educaţie non-formală sau informală sau care dispun de calificări alternative, cum ar fi cele obţinute în urma învăţării prin acumularea de experienţă practică;
 • să asigure transparenţa misiunii şi a performanţelor instituţiilor de învăţămînt superior, creşterea calităţii, imbunătăţirea guvernanţei sau diversificarea surselor de finanţare.

Proiectele care au ca scop intarirea legaturii dintre oferta educationala si piata muncii pot aduce impreuna institutii de invatamant superior, întreprinderi, organizaţii profesionale, Camere de Comerţ, parteneri sociali sau organizaţii locale/regionale.

Parteneriatele structurate cu comunitatea de afaceri (inclusiv IMM-urile) pot creşte relevanţa, calitatea şi atractivitatea educaţiei şi a programelor de educaţie şi formare: transferul accelerat de cunoştinţe între instituţiile de învăţământ superior şi întreprinderi şi vice versa, plasamentele de studenţi, personal şi cercetători în întreprinderi şi integrarea personalului întreprinderilor în instituţii de învăţământ superior pot aduce avantaje reciproce şi pot mări şansele absolvenţilor şi cercetătorilor, dat fiind că expertizei lor ştiinţifice i se adaugă în acest fel cunoştinţe antreprenoriale. Aceasta mai înseamnă şi că dezvoltarea competenţelor antreprenoriale, manageriale şi inovaţionale trebuie să fie un obiectiv cheie al acestor proiecte.
Proiectele de acest tip isi pot propune activitati care:

întăresc legăturile dintre curriculum şi viitoarele abilităţi necesare pentru angajare, de exemplu prin evaluarea nevoilor viitoare de competenţe şi prin promovarea input-ului mediului de afaceri în proiectarea cursurilor aşa cum este specificat în iniţiativa 'New Skills for New Jobs'
promovează mobilitatea, antreprenoriatul, gândirea critică şi abordările inovatoare ca parte a curriculum-ului studenţilor şi ca nucleu de competenţe cheie pentru profesori/cercetători.

De asemenea, proiectele de cooperare inter-institutionala isi pot propune dezvoltarea de Programe Intensive.


Cine poate beneficia

Instituţii de învăţământ superior
Întreprinderi/companii/firme
Organizaţii profesionale
Camere de comerţ
Parteneri sociali
Asociaţii, reţele şi alte organizaţii care au un rol în modernizarea învăţământului superior
Institute/Centre de cercetare

Cine poate candida

Instituţii de învăţământ superior (universitati) acreditate din Romania.

Institutia din Romania depune candidatura la ANPCDEFP, in numele unui consortiu format din cel putin 3 institutii, din care trebuie sa faca parte obligatoriu cel putin o institutie de invatamant superior dintr-unul din statele donatoare; ceilalti membri ai consortiului pot fi universitati, intreprinderi, centre de cercetare, organizaţii profesionale, Camere de comerţ, parteneri sociali, asociaţii, reţele şi alte organizaţii care au un rol în modernizarea învăţământului superior, situate in SD sau intr-un Stat Beneficiar.
Cum se candideaza

Universitatea trimite candidatura la ANPCDEFP, urmand reglementarile din Apelul National (disponibil pe www.see-burse.ro)
Durata

Durata minima este de 1 an iar durata maxima de 2 ani.
Finantare, plati

Proiectele vor primi finantare intre 20 000 si 100 000 Euro, in functie de complexitate si durata.

Tipuri de cheltuieli eligibile :

 • transport, asigurare in cazul mobilitatilor transnationale-costuri reale, pana la maximum 500 de Euro daca deplasarea are loc intre SD si SB, respectiv maximum 300 de Euro in cazul unei deplasari intre doua SB;
 • subzistenta in cazul mobilitatilor transnationale ale personalului–suma forfetara, barem de costuri unitare (pe baza numarului de zile de activitate), tinand cont de tabelul "Ratele de subzistenta si costurile de personal" de la pagina 21; ratele de subzistenta pentru studenti sunt de maximum 30% din ratele mentionate in tabel;
 • transport in cazul mobilitatilor nationale: costuri reale pana la maximum 0.15 Euro/km multiplicat cu distanta dus-intors intre localitatea institutiei de origine si localitatea unde se desfasoara activitatea;
 • subzistenta in cazul mobilitatilor nationale pentru personal (mobilitate intre doua localitati diferite): suma forfetara, barem de costuri unitare (pe baza numarului de zile de activitate), continute in tabelul "Ratele de subzistenta si costurile de personal" de la pagina 21; ratele de subzistenta pentru studenti sunt de maximum 30% din ratele mentionate in tabel;
 • organizare de seminarii, ateliere, conferinte (inchiriere sali, inchiriere echipamente, subcontractare servicii diverse de ex. catering, etc.)-costuri reale
 • cheltuieli cu personalul care lucreaza in proiect (maximum 40% din totalul costurilor eligibile ale proiectului): salarii, inclusiv taxele si impozitele legale- barem de costuri unitare (pe baza numarului de zile lucrate si costul unei zile de lucru), tinand cont de tabelul "Ratele de subzistenta si costurile de personal" de la pagina 21; conform cu Regulamentul Mecanismului Financiar al SEE, costurile cu personalul desemnat in echipele de proiect sunt eligibile in masura in care ele corespund cu politica uzuala de remunerare a promotorului si partenerilor; pentru experti externi necesari in proiect (doar din SD sau SB) se vor aplica ratele maximale din tabelul de la pg.21; in cazuri exceptionale, bine justificate de candidat, procentul de 40% poate fi marit;
 • publicatii –costuri reale
 • pregatirea si realizarea de materiale/produse in cadrul proiectului-costuri reale
 • achizitia de echipamente necesare pentru proiect-pana la 20% din totalul costurilor eligibile ale proiectului- costuri reale (se va tine cont de regula de depreciere/amortizare)

Co-finantarea: consortiul/parteneriatul va cofinanta proiectul cu cel putin 10% din costul total
Plati :

1. In cazul proiectelor cu un buget peste 50 000 Euro, o prefinantare in cuantum de 40% din suma contractata va fi transferata beneficiarului/promotorului dupa semnarea contractului; a doua prefinantare, de 40% din suma contractata, se va transfera dupa ce promotorul dovedeste ca a cheltuit cel putin 70% din primul avans; soldul se va plati dupa aprobarea raportului final.

2. In cazul proiectelor cu un buget mai mic sau egal cu 50 000 Euro, prefinantarea de 80% din suma contractata se va transfera beneficiarului/promotorului dupa semnarea contractului, urmand ca soldul de pana la 20% sa se plateasca dupa aprobarea raportului final.

Proceduri de evaluare si selectie

Reguli specifice de eligibilitate:

Candidaturile trebuie depuse de institutii de invatamant superior acreditate din Romania, in numele intregului consortiu/parteneriat
Cel putin unul dintre parteneri trebuie sa fie o institutie de invatamant superior dintr-un SD
Ceilalti parteneri pot sa provina din SD sau State beneficiare
Consortiul trebuie sa contina cel putin trei parteneri diferiti

Numărul minim de ţări: 2

Numărul minim de parteneri: 3

Criterii de acordare a grantului

1. Relevanta. Finanţarea solicitată şi rezultatele scontate se încadrează clar în obiectivele specifice, operaţionale şi generale ale Programului si Masurii III. Obiectivele sunt clare şi realiste şi se referă la o temă/grup ţintă adecvate.

2. Calitatea programului de lucru. Organizarea muncii in proiect este clară şi adecvată pentru atingerea obiectivelor. Programul de lucru stabileşte şi distribuie sarcini/activităţi partenerilor în aşa fel încât se garantează că rezultatele vor fi obţinute la timp şi se vor încadra în buget. Calendarul de implementare e realist.

3. Caracterul inovator. Proiectul va furniza soluţii inovatoare pentru nevoile clar identificate ale unor grupuri ţintă clar identificate. Acest lucru se va realiza fie prin adaptarea şi transferarea abordărilor inovatoare deja existente în alte ţări sau sectoare de activitate, fie prin elaborarea de soluţii noi, originale, care nu sunt încă disponibile în nici una dintre ţările SEE.

4. Calitatea consortiului. Consorţiul reuneşte toate competenţele, abilitatile si experienta profesionala necesare pentru punerea în practică a tuturor activitatilor Programului de lucru. Sarcinile sunt distribuite partenerilor în mod adecvat.

5. Valoarea adăugată a cooperarii transnationale in spatiul SEE. Beneficiile şi nevoia cooperării transnationale in spatiul SEE (spre deosebire de abordările naţionale, regionale sau locale) sunt clar demonstrate.
6. Raportul costuri-beneficii. Candidatura prezintă un echilibru între costuri şi beneficii pentru activităţile prevăzute şi bugetul corespunzător acestora.

7. Impactul. Impactul previzibil asupra abordărilor, grupurilor ţintă şi sistemelor vizate este clar definit şi sunt stabilite măsurile pentru a se asigura obţinerea acestuia. De asemenea, este stabilita o procedura si sunt descrise metode si instrumente de evaluare a proiectului pe parcursul implemnetarii.

8. Calitatea planului de diseminare şi exploatarea rezultatelor. Activităţile de diseminare şi exploatare vor permite folosirea optimă a rezultatelor dincolo de interesele participanţilor la proiect, pe durata şi după încheierea proiectului.
Priorităţi: Proiectele care se adreseaza sustenabilitatii sociale, in particular initiativele care sprijina combaterea discriminarii si intolerantei sau initiativele care vizeaza imbunatatirea situatiei populatiei de etnie Roma vor fi incurajate prin acordarea unor puncte suplimentare de prioritate, valorand 20% din scorul maxim posibil.

Proceduri contractuale
Raportare. In cazul proiectelor de durata mare (mai mare de 1 an) beneficiarul va depune un raport intermediar la jumatatea perioadei contractuale, incluzand informatii despre progresul proiectului si o raportare financiara. Raportul final se va depune in termen de 2 luni de la terminarea perioadei contractuale.

Raportul final va include documente justificative ale activitatilor si cheltuielilor si trebuie sa demonstreze ca proiectul si-a atins toate obiectivele si a obtinut toate rezultatele asumate in candidatura.
In cazul proiectelor cu durata mai mica sau egala cu 1 an beneficiarul va depune raportul final in termen de 2 luni de la terminarea perioadei contractuale. Raportul final va include documente justificative ale activitatilor si cheltuielilor si trebuie sa demonstrze ca proiectul si-a atins toate obiectivele si a obtinut toate rezultatele asumate in candidatura.

Sursa: http://www.see-burse.ro/pagina/proiecte_de_cooperare_inter-institutionale

Vizite pregătitoare

Principalul obiectiv al Vizitelor Pregatitoare este acela de a ajuta instituţiile de învăţământ superior să stabilească contacte cu instituţii partenere potenţiale din statele donatoare (Norvegia, Islanda, Liechtenstein) în vederea stabilirii de:

noi acorduri interinstituţionale (nu reînnoiri) privind mobilitatea studenţilor şi/sau a personalului;
plasamente studenţeşti;
proiecte de cooperare inter-instituţională.

Grantul pentru vizita pregătitoare poate fi folosit şi pentru a participa la un "seminar de contact" pentru identificarea de parteneri.

Universitatea Danubius a beneficiat de un grant de vizită pregătitoare pentru participarea la seminarul de contact organizat de Centrul Norvegian pentru Cooperare Internationala in Educatie (SIU) şi derulat în perioada 3-4 februarie 2014 în Oslo, Norvegia.

Grantul pentru vizita pregătitoare poate fi folosit pentru a vizita:

 • una sau mai multe instituţii de învăţământ superior potenţial partenere;
 • o întreprindere, o organizaţie, un institut/centru de cercetare potential partenere.

Contactul cu institutia/organizatia/intreprinderea gazda trebuie stabilit inainte de depunerea candidaturii si va fi documentat prin invitatie oficiala si o agenda estimativa a vizitei. In cazul unui "seminar de contact", sunt necesare invitatia oficiala transmisa de catre organizatori si agenda seminarului.


Cine poate beneficia

Persoane care lucrează într-o instituţie de învăţământ superior (cadre didactice sau personal nedidactic)

Cine poate candida

Instituţii de învăţământ superior (universitati) acreditate din Romania si statele donatoare.

Pentru a putea solicita finanţare pentru o vizită pregătitoare in vederea incheierii de noi acorduri inter-institutionale pentru proiecte de mobilitate (de studiu pentru studenti sau de predare pentru profesori), instituţia de învăţământ superior trebuie să deţină o Cartă Erasmus pentru Invatamantul Superior (ECHE) aprobata de Comisia Europeana.


Cum se candidează
Universitatea trimite candidatura la ANPCDEFP, urmand reglementarile din Apelul National (disponibil pe www.see-burse.ro)

Termenul limită pentru depunerea candidaturii:
Rolling deadline (cu cel putin 6 saptamani inainte de perioada vizitei – aceasta regula nu se aplica in cazul unui « seminar de contact »)

Durata
Durata minimă : 1 zi, Durata maximă: 5 zile (lucrătoare)

Finantare, plăţi:
- Transport si asigurare : 500 Euro, suma forfetara

- Subzistenta (cazare, mese, transport local etc.): 250 Euro/zi, suma forfetara pentru o vizita intr-o institutie din statele donatoare. Nu este necesara cofinantare.

Dupa semnarea contractului de catre ambele parti, ANPCDEFP va transfera beneficiarului 80% din suma contractata. Plata soldului (daca este cazul) se va face numai dupa aprobarea raportului final.

Proceduri de evaluare şi selecţie

Reguli specifice de eligibilitate:

Candidaturile trebuie depuse de entitati cu personalitate juridică.
Organizaţiile candidate trebuie sa fie institutii de invatamant superior acreditate din Romania sau statele donatoare. Carta Erasmus pentru Invatamant Superior este obligatorie daca vizita solicitata are ca scop pregatirea unui Proiect de Mobilitate (studenti pentru studii sau personal universitar pentru predare).
Entitatile gazda trebuie sa fie situate intr-unul din statele donatoare in cazul candidatilor din Romania.
De obicei, un grant se acordă universitatii candidate pentru o singura persoana pe vizită, dar în cazuri excepţionale doi angajaţi ai aceleiaşi instituţii pot primi un grant pentru a întreprinde o vizită împreună (daca necesitatea e argumentata in candidatura). Se finanţează o singură vizită pentru fiecare proiect potenţial.
Nu se vor finanta mai mult de 2 vizite pregatitoare pentru o universitate, pe toata durata programului.
Candidaturile pentru vizite pregătitoare in vederea depunerii unui anume proiect nu mai sunt eligibile după depunerea candidaturii pentru proiectul respectiv.

Criterii de acordare a grantului

-Exista o agenda si un plan al activitatilor care se vor derula in timpul vizitei

-Planul este clar şi rezonabil; durata sa este realistă şi adecvată

-Este descris clar rolul fiecarui participant (vizitator sau gazda)

-Este descrisa detaliat contributia activitatilor planificate ( in timpul vizitei ) la initierea unui nou proiect

-Exista scrisoarea de intentie din partea universitatii candidate si scrisorii de invitatie din partea entitatii gazda, atasate la candidatura, care confirma sprijinul pentru vizita in vederea pregatirii unui nou proiect ; in cazul unui « seminar de contact » este necesara doar scrisoarea de invitatie din partea entitatii gazda ;

-Este argumentata o legătură clară între activităţile şi strategia universitatii candidatului şi scopul şi conţinutul vizitei pregătitoare

Priorităţi: Candidaturile pentru vizite avand ca scop initierea unor proiecte care se adreseaza sustenabilitatii sociale, in particular initiative care ajuta la combaterea discriminarii si intolerantei, si initiative care vor imbunatati situatia populatiei de etnie Roma vor fi incurajate prin acordarea unor puncte aditionale de prioritate (20% din scorul maxim posibil).

Proceduri contractuale

Data probabilă a trimiterii informaţiilor preliminare privind rezultatul procesului de selecţie este în termen de15 zile lucratoare de la primirea candidaturii

Beneficiarul va primi versiunea electronica a contractului si va trimite 2 exemplare de contract completate, stampilate si semnate in original atat de catre reprezentantul legal al institutiei cat si de catre participant, in termen de maximum 10 zile lucratoare de la afisarea rezultatelor.

Beneficiarul va depune raportul final in maximum 10 zile lucratoare dupa finalizarea vizitei, utilizand formularul specific aflat pe site-ul www.see-burse.ro

Impreuna cu raportul se vor depune: certificatul/atestatul de participare, emis de entitatea gazda si documentele de calatorie (bilete, tichete de imbarcare, etc.).

 

Mobilități SEE

Universitatea Danubius participă la programul de "Burse și cooperare inter-instituțională" din cadrul Mecanismului Financiar al Spațiului Economic European 2009-2014 (SEE).

În anul universitar 2014-2015 Universitatea Danubius a derulat 3 mobilităţi SEE outgoing de predare sau formare, mobilităţi dedicate personalului universitar, și a primit fonduri în valoare de 4000 euro.

În anul universitar 2013-2014 Universitatea Danubius a derulat 5 mobilităţi SEE outgoing de predare sau formare, mobilităţi dedicate personalului universitar, fonduri utilizate 8750 euro.
Citeşte impresiile beneficiarilor SEE

Mobilităţi SEE pentru studenţi

Prin intermediul granturilor SEE, studenţii din universităţi din Romania pot să efectueze o perioadă de studii de 3 până la 12 luni (în cadrul aceluiaşi an academic) sau o perioadă de plasament de 2 până la 12 luni (în cadrul aceluiaşi an academic) în instituţii partenere din Norvegia, Islanda şi Liechtenstein. Perioadele de mobilitate pot fi si combinate (studii+plasament).

În mod reciproc, în baza acordurilor încheiate, studenţii din universităţi din Norvegia, Islanda şi Liechtenstein pot să efectueze o perioadă de studii sau plasament (în cadrul aceluiaşi an academic) cu aceleaşi condiţii asupra duratei, în România.

Mobilitatea studenţilor pentru studii se realizează în cadrul unor "acorduri inter-instituţionale" încheiate în prealabil între instituţia proprie şi cea gazdă, ambele trebuind să deţină o Cartă Erasmus pentru Învăţământul Superior (ECHE) aprobată de Comisia Europeană.

Studenţii vor fi selectaţi de instituţiile de învăţământ superior unde sunt înmatriculaţi printr-un proces clar şi transparent. Pot fi selectaţi pentru mobilitate studenţi aflaţi în oricare din cele 3 cicluri (licenţă, masterat, doctorat).

Priorităţi: studenţii de etnie romă, precum şi studenţii provenind din categorii socio-economice defavorizate sau cu nevoi speciale vor primi puncte suplimentare în calculul punctajului final din cadrul selecţiilor- 20% din valoarea maximă posibilă.

Înainte de plecare, studenţii SEE semnează un contract pentru studii sau plasament care include următoarele documente:

 • un "acord de studiu" / "acord de formare" ce conţine programul de studiu/programul plasamentului; acest acord trebuie aprobat şi semnat de instituţia de învăţământ de origine, de instituţia gazdă şi de către student;
 • "Carta studentului SEE" care precizează drepturile şi obligaţiile studenţilor pe perioada de studii în străinătate si care este similara cu Carta Studentului Erasmus.

În plus, pentru plasamente, contractul mai cuprinde şi:

• un "angajament pentru calitate în mobilitate" care precizează drepturile şi obligaţiile tuturor părţilor participante în mod specific la plasamentul în străinătate.

La sfârşitul mobilităţii, instituţia gazdă trebuie să pună la dispoziţia studentului şi a instituţiei sale de origine o foaie matricolă prin care se confirmă că programul convenit s-a încheiat, precum şi rezultatele obţinute. Instituţia de învăţământ superior de origine trebuie să recunoască pe deplin perioada petrecută în străinătate, conform contractului de studiu/ de plasament, de preferinţă folosind sistemul de credite ECTS. Perioada de mobilitate SEE trebuie inclusă şi în Suplimentul la Diplomă.

Mobilităţi SEE pentru personalul universitar

Această acţiune include finanţarea următoarelor tipuri de mobilităţi:

 • Misiuni de predare pentru personalul didactic al Universităţii Danubius de până la o săptămână (7 zile) într-o universitate parteneră din Norvegia, Islanda sau Liechtenstein (minimum 8 ore de predare pe săptămână sunt obligatorii);
 • Participare la seminare, ateliere, cursuri de formare, vizite de studiu, conferinte, job shadowing pentru personalul didactic si nedidactic al Universităţii Danubius într-o instituţie parteneră; durata este între 2 zile până la o săptămână (7 zile);

Grantul pentru personalul care desfăşoară o mobilitate în Norvegia, Islanda sau Liechtenstein este în valoare de 250 € /zi; 1250 € / săptămână, sume forfetare.
Adițional: 500 € suma forfetară pentru transport și asigurare medicală.

Instituţiile de origine si cea gazda trebuie să fi convenit în prealabil asupra programului de activităţi pe care urmează să le desfăşoare personalul participant la mobilitate (predare sau formare).

Beneficiarii sunt selectaţi de Universitatea Danubius printr-un proces clar si transparent. Vezi procedura de selecţie a beneficiarilor SEE

Priorităţi:

Candidaţii până în 35 de ani, de etnie Romă sau cu nevoi speciale vor beneficia de puncte de prioritate adiţionale, valorând 20% din scorul maxim posibil; de asemenea, vor beneficia de aceeaşi prioritate cei care sunt implicaţi în derularea unui proiect care are ca scop îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă (educaţie, sănătate etc.) ale populaţiei de etnie Romă şi a căror mobilitate se efectuează în legătură cu acest proiect.
Pe intreaga durata a Programului (2014-2016) nu se va finanţa pentru aceeaşi persoană mai mult de o mobilitate (de exemplu, o persoana care a primit un grant in cadrul Apelului 2013 nu va mai primi niciun alt grant la Apelurile 2014, 2015 sau 2016). Aceasta restrictie nu se refera si la Vizite Pregatitoare.

Contact

Pentru detalii privind mobilitățile SEE derulate de Universitatea "Danubius" vă rugăm să contactați Biroul de Programe Europene.

Mai multe detalii despre Programul SEE puteți găsi pe www.see-burse.ro.

Programul SEE

EEA logoMecanismul Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) 2009 – 2014 este implementat în România din 21 martie 2012, ca urmare a semnării Memorandumului de înţelegere între guvernul României şi guvernele din Norvegia, Islanda şi Liechtenstein.

Acest Mecanism Financiar acoperă mai multe programe de finanţare care au ca scop reducerea discrepanţelor sociale şi economice între ţările SEE şi consolidarea cooperării dintre statele donatoare (Norvegia, Islanda şi Liechtenstein ) şi ţările beneficiare ale finanţării.

Unul dintre aceste programe de finanţare care a fost accesat de Universitatea Danubius este programul de "Burse şi cooperare interinstituţională", program care se adresează în special învăţământului superior.

Acest program are o valoare totală de 4 444 444 Euro, din care 4 000 000 Euro provin de la ţările donatoare iar restul reprezintă cofinanţare din partea statului român. Programul a demarat în luna iulie 2013 şi se va finaliza în decembrie 2016.

La nivel naţional, Operatorul de Program pentru programul de "Burse şi cooperare interinstituţionala" este Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP). Instituţia care coordonează în Romania întreaga programare şi gestionare a granturilor SEE este Ministerul Fondurilor Europene.

Prin programul de "Burse şi cooperare interinstituţională" se vor finanţa următoarele măsuri:

 • Vizite pregătitoare
 • Proiecte de mobilitate pentru studenţi şi personal din universităţi
 • Proiecte de cooperare interinstituţională

Brosura SEEANPCDEFP estimează ca până la finalul programului să finanţeze mobilitatea a circa 336 de studenţi şi 141 cadre universitare (atât outgoing cât şi incoming), precum şi 10 proiecte de cooperare interinstituţionala şi 20 de vizite pregătitoare.

Principalii beneficiari instituţionali ai acestui program sunt universităţile din România posesoare ale Cartei Erasmus aprobate de Comisia Europeană, iar parteneri vor fi instituţii similare sau organizaţii de stagiu din statele donatoare. În proiectele de cooperare interinstituţională, se mai pot asocia ca parteneri universităţi, institute de cercetare, companii, ONG-uri, atât din statele membre cât şi din celelalte ţări beneficiare ale Mecanismului SEE.

Linkuri utile:

FACULTY OF LAW

Chief Secretary: Anca Alexandra Dodan
Tel: +40.372.361.207
E-mail: drept@univ-danubius.ro
 

FACULTY OF ECONOMIC SCIENCES

Chief Secretary: Viorica - Veronica Serea
Tel: +40.372.361.217
E-mail: economic@univ-danubius.ro

FACULTY OF COMMUNICATION AND INTERNATIONAL RELATIONS

Chief Secretary: Daniela Tănase
Tel: +40.372.361.227
E-mail: cri@univ-danubius.ro

Rector's Office

Senior Assistant to the Rector:
Mihai Ana-Iuliana
Information for Students: +40.372.361.251
Inter-Institutional Relations: +40.372.361.102
Fax: +40.372.361.290
E-mail: rectorat@univ-danubius.ro
 
Sus