Mobilități SEE

Universitatea Danubius participă la programul de "Burse și cooperare inter-instituțională" din cadrul Mecanismului Financiar al Spațiului Economic European 2009-2014 (SEE).

În anul universitar 2014-2015 Universitatea Danubius a derulat 3 mobilităţi SEE outgoing de predare sau formare, mobilităţi dedicate personalului universitar, și a primit fonduri în valoare de 4000 euro.

În anul universitar 2013-2014 Universitatea Danubius a derulat 5 mobilităţi SEE outgoing de predare sau formare, mobilităţi dedicate personalului universitar, fonduri utilizate 8750 euro.
Citeşte impresiile beneficiarilor SEE

Mobilităţi SEE pentru studenţi

Prin intermediul granturilor SEE, studenţii din universităţi din Romania pot să efectueze o perioadă de studii de 3 până la 12 luni (în cadrul aceluiaşi an academic) sau o perioadă de plasament de 2 până la 12 luni (în cadrul aceluiaşi an academic) în instituţii partenere din Norvegia, Islanda şi Liechtenstein. Perioadele de mobilitate pot fi si combinate (studii+plasament).

În mod reciproc, în baza acordurilor încheiate, studenţii din universităţi din Norvegia, Islanda şi Liechtenstein pot să efectueze o perioadă de studii sau plasament (în cadrul aceluiaşi an academic) cu aceleaşi condiţii asupra duratei, în România.

Mobilitatea studenţilor pentru studii se realizează în cadrul unor "acorduri inter-instituţionale" încheiate în prealabil între instituţia proprie şi cea gazdă, ambele trebuind să deţină o Cartă Erasmus pentru Învăţământul Superior (ECHE) aprobată de Comisia Europeană.

Studenţii vor fi selectaţi de instituţiile de învăţământ superior unde sunt înmatriculaţi printr-un proces clar şi transparent. Pot fi selectaţi pentru mobilitate studenţi aflaţi în oricare din cele 3 cicluri (licenţă, masterat, doctorat).

Priorităţi: studenţii de etnie romă, precum şi studenţii provenind din categorii socio-economice defavorizate sau cu nevoi speciale vor primi puncte suplimentare în calculul punctajului final din cadrul selecţiilor- 20% din valoarea maximă posibilă.

Înainte de plecare, studenţii SEE semnează un contract pentru studii sau plasament care include următoarele documente:

  • un "acord de studiu" / "acord de formare" ce conţine programul de studiu/programul plasamentului; acest acord trebuie aprobat şi semnat de instituţia de învăţământ de origine, de instituţia gazdă şi de către student;
  • "Carta studentului SEE" care precizează drepturile şi obligaţiile studenţilor pe perioada de studii în străinătate si care este similara cu Carta Studentului Erasmus.

În plus, pentru plasamente, contractul mai cuprinde şi:

• un "angajament pentru calitate în mobilitate" care precizează drepturile şi obligaţiile tuturor părţilor participante în mod specific la plasamentul în străinătate.

La sfârşitul mobilităţii, instituţia gazdă trebuie să pună la dispoziţia studentului şi a instituţiei sale de origine o foaie matricolă prin care se confirmă că programul convenit s-a încheiat, precum şi rezultatele obţinute. Instituţia de învăţământ superior de origine trebuie să recunoască pe deplin perioada petrecută în străinătate, conform contractului de studiu/ de plasament, de preferinţă folosind sistemul de credite ECTS. Perioada de mobilitate SEE trebuie inclusă şi în Suplimentul la Diplomă.

Mobilităţi SEE pentru personalul universitar

Această acţiune include finanţarea următoarelor tipuri de mobilităţi:

  • Misiuni de predare pentru personalul didactic al Universităţii Danubius de până la o săptămână (7 zile) într-o universitate parteneră din Norvegia, Islanda sau Liechtenstein (minimum 8 ore de predare pe săptămână sunt obligatorii);
  • Participare la seminare, ateliere, cursuri de formare, vizite de studiu, conferinte, job shadowing pentru personalul didactic si nedidactic al Universităţii Danubius într-o instituţie parteneră; durata este între 2 zile până la o săptămână (7 zile);

Grantul pentru personalul care desfăşoară o mobilitate în Norvegia, Islanda sau Liechtenstein este în valoare de 250 € /zi; 1250 € / săptămână, sume forfetare.
Adițional: 500 € suma forfetară pentru transport și asigurare medicală.

Instituţiile de origine si cea gazda trebuie să fi convenit în prealabil asupra programului de activităţi pe care urmează să le desfăşoare personalul participant la mobilitate (predare sau formare).

Beneficiarii sunt selectaţi de Universitatea Danubius printr-un proces clar si transparent. Vezi procedura de selecţie a beneficiarilor SEE

Priorităţi:

Candidaţii până în 35 de ani, de etnie Romă sau cu nevoi speciale vor beneficia de puncte de prioritate adiţionale, valorând 20% din scorul maxim posibil; de asemenea, vor beneficia de aceeaşi prioritate cei care sunt implicaţi în derularea unui proiect care are ca scop îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă (educaţie, sănătate etc.) ale populaţiei de etnie Romă şi a căror mobilitate se efectuează în legătură cu acest proiect.
Pe intreaga durata a Programului (2014-2016) nu se va finanţa pentru aceeaşi persoană mai mult de o mobilitate (de exemplu, o persoana care a primit un grant in cadrul Apelului 2013 nu va mai primi niciun alt grant la Apelurile 2014, 2015 sau 2016). Aceasta restrictie nu se refera si la Vizite Pregatitoare.

Contact

Pentru detalii privind mobilitățile SEE derulate de Universitatea "Danubius" vă rugăm să contactați Biroul de Programe Europene.

Mai multe detalii despre Programul SEE puteți găsi pe www.see-burse.ro.

Sus