Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale

Master în Afaceri și economie internațională (2 ani; 4 semestre; 4 discipline/semestru)

Domeniul: Administrarea afacerilor și Sțiințe ale Comunicării (Interdisciplinar)

Prin acest program urmărim o pregătire economică și internațională modernă a masteranzilor pentru cerințele dinamice ale pieței muncii naționale și europene.

Misiunea programului este de a forma specialiști bine pregătiți profesional și științific pentru provocările unei economii internaționale sustenabile prin: dobândirea de competenţe foarte bune de comunicare în cel puţin două limbi de circulaţie internaţională; cunoaşterea adecvată a mediului internaţional de afaceri; cunoaşterea instituţiilor şi politicilor Uniunii Europene; compatibilitatea profesională pentru posturile din instituţii care administrează programele de finanţare europeană.

ADMITERE

Competențe profesionale:

 • Elaborarea și aplicarea politicilor europene și internaționale.
 • Utilizarea tehnicilor de comunicare în afaceri și relații internaționale și a unui limbaj economic de specialitate.
 • Managerierea activităților unor companii în context european și internațional.
 • Oferirea de consultanță în domeniul relațiilor economice internaționale și afacerilor europene.
 • Realizarea de activități de cercetare în domeniul afacerilor și economiei internaționale.
 • Realizarea de expertize pentru fundamentarea politicilor internaționale.
 • Realizarea de expertize pentru fundamentarea managementului unei companii în context internațional.

Acest program de masterat își propune ca obiective principale:

 • Dezvoltarea capacităților de comunicare în domeniul relațiilor internaționale.
 • Dobândirea unor cunoștințe practice necesare specialiștilor din instituțiile publice și private.
 • Excelenţa pregătirii în domeniul limbilor străine de circulaţie internaţională.
 • Implicarea masteranzilor în proiecte de cercetare și de studiu științific alături de cadre didactice.
 • Asigurarea unei pregătiri academice moderne care include discipline variate de studiu: cultură economică modernă, metode de cercetare, geopolitică, economie internațională, negociere în afaceri, etică, analiza conflictelor, relații publice internaționale.
 • Promovarea și încurajarea mobilităților internaționale de practică ale masteranzilor prin proiectul Erasmus+ și proiecte de mobilități.

Grup țintă:

 • Angajați din structurile și departamentele internaționale publice și private.
 • Angajați ai organizațiilor non-guvernamentale.
 • Angajați care se confruntă cu provocări ale mediului economic internațional și care doresc să-și valorizeze spiritul întreprinzător.
 • Angajați care doresc să-și îmbunătățească performanțele analitice și de expertiză în relațiile internaționale.
 • Absolvenții unor facultăți cu profil economic, juridic sau științe sociale.
 • Absolvenți care doresc să își consolideze competențele de cercetare în vederea accesării unor studii universitare de doctorat în domeniul afacerilor și economiei internaționale.

Traiectorii în carieră

 • Departamente și birouri de relații internaționale ale instituțiilor publice și private.
 • Departamente și birouri de administrare a proiectelor internaționale din cadrul instituțiilor publice și private.
 • Departamente și birouri de cooperare internațională din cadrul instituțiilor publice și private.
 • Departamente și birouri de relaţii internaţionale din cadrul băncilor.
 • Reprezentanţe şi filiale ale companiilor internaționale și naționale cu capital străin.
 • Institute şi centre de cercetare în domeniul economiei mondiale şi a pieţelor internaţionale.
 • Agenţii specializate în cercetarea pieţelor internaţionale şi servicii de promovare pe pieţele internaţionale;
 • Agenții nonguvernamentale cu parteneri și colaboratori străini care gestionează fonduri internaționale.
 • Companii care derulează operaţiuni de comerț import-export, firme de transport şi expediţii internaţionale.
 • Asociaţii profesionale cu programe de cooperare internaţională.
 • Companii de asigurari şi instituţii financiare internaţionale.
 • Organisme şi instituţii ale Uniunii Europene.
 • Organizarea şi derularea licitaţiilor internaţionale şi a tranzacţiilor la bursă.

Discipline de studiu: Relații economice internaționale; Tendințe actuale în relațiile internaționale; Relații publice în mediul internațional; Instituții financiare internaționale; Economie mondială; Geopolitica şi analiza conflictelor internaţionale; Strategii de negociere în afaceri; Instituții și organizații internaționale; Metodologia cercetării sociale; Dimensiuni ale mass-media economice; Etica afacerilor în relațiile internaționale. Strategii de negociere în soluţionarea diferendelor internaţionale etc.

În planurile de învăţământ au fost incluse stagii de practică de specialitate în anul I de studiu, 3 săptămâni, însumând 90 de ore, la sfârşitul semestrului II. Practica se realizează în societăţi comerciale publice şi private, instituţii, etc. conform convenţiilor încheiate între universitate şi acestea.

Facultatea dispune de laboratoare de specialitate proprii (laboratoare de informatică, multimedia), cu dotarea corespunzătoare pentru toate disciplinele care au prevăzute activităţi de acest gen, cu licenţă pentru toate soft-urile necesare şi permit desfăşurarea orelor aferente disciplinelor din planul de învăţământ în condiţii optime.

Biblioteca universităţii, respectiv a facultăţii, este dotată cu săli de lectură şi fond de carte propriu corespunzător disciplinelor prevăzute în planurile de învăţământ, pe cicluri de studii universitare, iar resursele necesare dezvoltării activităţii sunt prevăzute în bugetele de venituri şi cheltuieli. De asemenea, în cadrul bibliotecii studenţii beneficiază de acces on-line, gratuit, la baze de date şi reviste de specialitate din ţară şi străinătate.

Admiterea se desfăşoară conform metodologiei proprii ce poate fi găsită la secțiunea Admitere.

Sus