Facultatea de Drept

Program de licență

Forma de învătământ: la distanță (acreditat)

Număr de locuri: 100 

Credite: 240

Durata studiilor: 4 ani

Pentru IF, FR sau ID?

IF – învăţământul cu frecvenţă presupune participarea la activităţile de curs şi de seminar.

FR – învăţământul cu frecvenţă redusă, caz în care participi doar la activităţile aplicative obligatorii, orele de predare fiind înlocuite cu cele de studiu individual.

ID - învăţământ la distanţă este caracterizat de întâlniri periodice tutoriale. Întreaga comunicare dintre student şi profesor este realizată pe Platforma Sakai, Universitatea „Danubius” fiind una dintre puţinele instituţii de învăţământ superior care exploatează cu maximă eficienţă şi responsabilitate această platformă electronică de învăţământ.

COMPETENȚE PROFESIONALE:

 • Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor din domeniul juridic
 • Aplicarea tehnicilor şi instrumentelor specifice domeniului juridic
 • Aplicarea legislaţiei româneşti, a legislaţiei europene şi a celorlalte instrumente juridice internaţionale
 • Interpretarea, corelarea şi compararea instituţiilor juridice din dreptul naţional, dreptul european şi dreptul altor state
 • Aplicarea cunoştinţelor necesare în culegerea datelor şi informaţiilor referitoare la o problemă de drept concretă
 • Utilizarea legislaţiei în vigoare în analiza situaţiilor juridice, în încadrarea lor corectă din punct de vedere juridic şi în soluţionarea lor

COMPETENȚE TRANSVERSALE:

 • Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient şi responsabil, cu respectarea regulilor deontologice specifice domeniului
 • Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă (cu elemente de interdisciplinaritate), cu respectarea palierelor ierarhice
 • Utilizarea eficientă a resurselor de comunicare şi a surselor de informare şi de formare profesională asistată, atât în limba română, cât şi într-o limbă străină de circulaţie internaţională

Câteva din disciplinele studiate în cadrul acestui program sunt: Drept constituţional şi instituţii politice, Drept civil. Persoanele, Drept administrativ, Informatică juridică, Drept internaţional public, Retorică, Criminologie, Psihologie judiciară, Organizarea sistemului judiciar, Criminalistică, Drept comercial, Dreptul muncii şi securităţii sociale, Protecţia internaţională a drepturilor omului, Clinică judiciară.

În planurile de învăţământ au fost incluse stagii de practică de specialitate în anul IV de studiu, 4 săptămâni, însumând 60 de ore, la sfârşitul semestrului II.

Facultatea dispune de laboratoare de specialitate proprii (laboratoare de informatică, multimedia), cu dotarea corespunzătoare pentru toate disciplinele care au prevăzute activităţi de acest gen, cu licenţă pentru toate soft-urile necesare şi permit desfăşurarea orelor aferente disciplinelor din planul de învăţământ în condiţii optime.

Biblioteca universităţii, respectiv a facultăţii, este dotată cu săli de lectură şi fond de carte propriu corespunzător disciplinelor prevăzute în planurile de învăţământ, pe cicluri de studii universitare, iar resursele necesare dezvoltării activităţii sunt prevăzute în bugetele de venituri şi cheltuieli. De asemenea, în cadrul bibliotecii studenţii beneficiază de acces on-line, gratuit, la baze de date şi reviste de specialitate din ţară şi străinătate.

Posibile traiectorii în carieră

Cei care finalizează acest program de licenţă pot să desfăşoare profesii precum:

 • jurist,
 • judecător,
 • procuror,
 • avocat,
 • notar,
 • executor judecătoresc,
 • consilier juridic,
 • lichidator,
 • mediator,
 • grefier,
 • referent de specialitate asigurări,
 • agent consular,
 • ofițer de legătură vamală,
 • consilier de proprietate industrială autorizat,
 • consilier de probațiune,
 • expert vamal,
 • registrator de carte funciară etc.
 • Înscrierea la concursul de admitere se face numai pe baza diplomei de bacalaureat şi a criteriilor stabilite de senatul universităţii în baza normelor proprii.

Înmatricularea în anul I se face în baza deciziei rectorului, la cererea studentului declarat admis la concursul de admitere, sub număr unic, valabil pentru întreaga perioadă de şcolarizare în facultatea respectivă. Înmatricularea se finalizează prin contractul de şcolarizare.

Sus