Facultatea de Drept

Domeniul de studiu: Drept

Forma de învăţământ – cu frecvență (acreditat)

                                   – frecvenţă redusă (acreditat)

Durata studiilor – 3 semestre (1,5 ani)

Credite: 90

Număr de locuri: 50

Misiunea Universităţii „Danubius " din Galaţi de a oferi educaţie şi cercetare la un înalt standard de calitate în context naţional şi european se realizează şi prin intermediul programului de studiu Drept şi Administraţie Publică Europeană.

ADMITERE 2019 - 2020

Integrarea României în Uniunea Europeană face imperios necesară pregătirea unor specialişti în domeniul dreptului şi al administraţiei publice europene, iar Universitatea „Danubius" asigură, în acest sens, un învăţământ de performanţă, dezvoltat şi perfecţionat printr-o complexă activitate de cercetare, conform exigenţelor şi cu mijloacele oferite de societatea modernă informaţională şi în continuă dinamică.
Menţionăm că în municipiul şi judeţul Galaţi există o viaţă administrativă intensă în cadrul Euroregiunii de Sud - Est.

În acest sens programul de studii universitare de master Drept şi administraţie publică europeană (DAPE) are următoarele obiective generale:
- promovarea unui management eficient al calităţii în procesul didactic şi de cercetare, accentuarea rolului creativ al învăţământului juridic realizat în Universitatea „Danubius" din Galaţi;
- integrarea în conţinutul activităţilor didactice a spiritului ce stă la baza procesului intens de legiferare din România, a conţinutului noilor acte normative, derivat din modernizarea societăţii româneşti şi calitatea dobândită de ţara noastră de membru al Uniunii Europene;
- cultivarea respectului pentru valorile europene şi tradiţiilor instituţionale ale unei societăţii libere;
- dezvoltarea capacităţii/competenţei studenţilor de a folosi instrumentele intelectuale dobândite în realizarea unor analize personale asupra fenomenelor şi proceselor din domeniul de referinţă; - consolidarea şi diversificarea relaţiilor de cooperare didactică şi ştiinţifică, integrarea în reţelele universitare naţionale şi internaţionale pe criterii de performanţă şi complementaritate;
- iniţierea şi susţinerea unor programe performante de cercetare ştiinţifică, prin colaborarea cu parteneri competitivi, precum şi participarea la competiţii naţionale şi internaţionale pentru adjudecarea unor proiecte de cercetare ştiinţifică;
- stimularea cercetării interdisciplinare, în concordanţă cu priorităţile de cercetare la nivel naţional;
- antrenarea studenţilor în activităţile de cercetare ştiinţifică pentru dobândirea unor abilităţi superioare de cercetare independentă şi a capacităţii de a aplica rezultatele cercetării în situaţii specifice ale mediului instituţional;
- încurajarea diversităţii şi accesului la multiple oportunităţi pe piaţa muncii a absolvenţilor, prin asigurarea unei pregătiri adecvate;
- dezvoltarea parteneriatelor cu instituţiile publice, în scopul ajustării permanente a ofertei educaţionale la exigenţele pieţei muncii şi al îmbunătăţirii formării profesionale a studenţilor.

Obiectivele specifice ale acestui program de studiu vizează:
- pregătirea de specialişti în domeniul dreptului european, îndeosebi al legislaţiei administraţiei publice europene, având în vedere dimensiunea relaţiilor publice, esenţială astăzi pentru colectivităţile locale;
- realizarea perspectivei profesionalizante pentru studenţii care urmăresc o carieră în administraţia publică, dar şi în alte servicii şi profesii care necesită o astfel de pregătire;
- pregătirea viitorilor doctoranzi care-şi doresc o carieră universitară sau de cercetători (în organisme de cercetare, direcţii şi servicii de studiu în ministere şi alte instituţii);
- formarea unui corp de funcţionari publici profesionişti, familiarizaţi cu cerinţele şi modul de lucru al instituţiilor europene;
- dezvoltarea capacităţii de analiză şi sinteză a funcţionarilor publici din instituţiile publice;
- asigurarea unui grad corespunzător de formare a studenţilor (masteranzi) cu privire la procesul de integrare europeană şi a eforturilor necesare administraţiei publice româneşti pentru atingerea standardelor europene în domeniu;
- valorificarea experienţei din învăţământul universitar din ţară şi din străinătate.

Printre disciplinele studiate se numără:

1. Drept instituţional al Uniunii Europene
2. Funcţia publică europeană
3. Drept social european
4. Dreptul european al mediului
5. Drept administrativ european
6. Managementul proiectelor
7. Metode şi tehnici de cercetare. Studiu de caz
8. Instituții financiare europene
9. Protecția copilului în dreptul european


Facultatea dispune de laboratoare de specialitate proprii (laboratoare de informatică, multimedia), cu dotarea corespunzătoare pentru toate disciplinele care au prevăzute activităţi de acest gen, cu licenţă pentru toate soft-urile necesare şi permit desfăşurarea orelor aferente disciplinelor din planul de învăţământ în condiţii optime.

Biblioteca universităţii este dotată cu săli de lectură şi fond de carte propriu corespunzător disciplinelor prevăzute în planurile de învăţământ, pe cicluri de studii universitare, iar resursele necesare dezvoltării activităţii sunt prevăzute în bugetele de venituri şi cheltuieli. De asemenea, în cadrul bibliotecii studenţii beneficiază de acces on-line, gratuit, la baze de date şi reviste de specialitate din ţară şi străinătate.

Posibile traiectorii în carieră

Cei care finalizează acest program de masterat pot să desfăşoare profesii precum:
• funcţionar public,
• specialist în administraţia publică,
• consilier instituții publice,
• funcţionar public european,
• inspector în administrația publică,
• consilier/expert forță de muncă și șomaj,
• expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene,
• consilier afaceri europene, auditor intern în sectorul public,
• evaluator de competențe profesionale.

Admiterea se desfăşoară conform metodologiei proprii ce poate fi găsită la secțiunea Admitere.

Attachments:
Download this file (1_Plan de invatamant DAPE ZI 2014-2015.pdf)Plan de invatamant[2014-2015]419 kB
Sus