Facultatea de Drept

Domeniul de studiu: Drept

Forma de învăţământ – cu frecvență (acreditat)

Durata studiilor – 3 semestre (1,5 ani)

Credite: 90

Număr de locuri: 50

Misiunea acestui program este didactică (furnizoare de educaţie) şi de cercetare ştiinţifică, implicând, pe de o parte, transmiterea cunoştinţelor de specialitate în domeniul ştiinţelor penale, iar pe de alta, antrenarea acestora înactivitatea de cercetare.

ADMITERE 2019 - 2020


Procesul profund de reformă a legislaţiei penale, pe care l-a declanşat intrarea României în Uniunea Europeană, a avut şi are un impact deosebit asupra ştiinţelor penale. Etapele şi consecinţele acestui proces de reformă trebuie cunoscute de profesioniştii dreptului, printr-un studiu temeinic, sistematic, sub îndrumarea cadrelor didactice de specialitate.
Programul de studii universitare de masterat Ştiinţe penale are în vedere, sub un alt aspect, cunoaşterea căilor şi mijloacelor de prevenire şi combatere a criminalităţii, fenomen ce cunoaşte în prezent o accentuată recrudescenţă şi diversificare. Programul răspunde, în acest fel, necesităţii stringente de pregătire şi formare în varii domenii de activitate: justiţie, avocatură, poliţie şi altele.

Complexitatea realităţilor juridice din România, precum şi faptul că ţara noastră este acum membru al Uniunii Europene impune existenţa unor programe de masterat în acest domeniu, cu atât mai mult cu cât inclusiv politicile penale trec printr-un proces continuu de armonizare. De altfel, adoptarea unor noi Coduri – penal şi de procedură penală – reprezintă crearea unui cadru legislativ coerent în materie penală, urmărindu-se transpunerea în acest cadru a reglementărilor adoptate la nivelul Uniunii Europene.
De asemenea, intrarea României în Uniunea Europeană necesită cunoaşterea legislaţiei penale din ţările europene, precum şi cunoaşterea progresului realizat pe linia unificării unor instituţii de drept penal şi drept procesual penal. Din această perspectivă s-a organizat programul de masterat Ştiinţe penale; cursurile din cadrul acestui masterat sunt concepute ca o modalitate de perfecţionare şi de completare a pregătirii profesionale a specialiştilor în drept penal, dar şi a altor categorii de absolvenţi de învăţământ universitar.

Obiectivele specifice ale acestui program sunt:
- prezentarea noului Cod penal şi a noului Cod de procedură penală;
- prezentarea rolului Curţii Constituţionale în judecarea excepţiilor de neconstituţionalitate în materie penală, precum şi a rolului Curţii Europene a Drepturilor Omului în acest sens;
- analiza opiniilor din doctrină legate de modificările legislative recente din domeniu;
- prezentarea reglementărilor legale în materia ştiinţelor penale, cu referire expresă asupra aspectelor privind corupţia, crima organizată, spălarea banilor, consumul de droguri, evaziunea fiscală, infracţiuni în domeniul informaticii etc.;
- analiza comparativă a principalelor instituţii penale şi procesual penale existente în reglementările din ţările europene;
- analizarea practicii judiciare în materia de dreptului penal şi dreptului procesual penal, în acord cu soluţiile existente în acest domeniu în statele Uniunii Europene;
- valorificarea experienţei din învăţământul universitar din ţară şi din străinătate.

Printre disciplinele studiate în cadrul acestui program se numără:
1. Drept penal aprofundat partea specială
2. Criminalistică: tehnici şi procedee moderne de investigaţie
3. Sistemul jurisdicţional european de protecţie a drepturilor omului
4. Drept execuţional penal
5. Instituţii ale dreptului procesual penal
6. Instituţii implicate în combaterea infracţiunilor internaţionale
7. Dreptul penal al afacerilor
8. Individualizarea sancţiunilor de drept penal

Facultatea dispune de laboratoare de specialitate proprii (laboratoare de informatică, multimedia), cu dotarea corespunzătoare pentru toate disciplinele care au prevăzute activităţi de acest gen, cu licenţă pentru toate soft-urile necesare şi permit desfăşurarea orelor aferente disciplinelor din planul de învăţământ în condiţii optime.

Biblioteca universităţii, respectiv a facultăţii, este dotată cu săli de lectură şi fond de carte propriu corespunzător disciplinelor prevăzute în planurile de învăţământ, pe cicluri de studii universitare, iar resursele necesare dezvoltării activităţii sunt prevăzute în bugetele de venituri şi cheltuieli. De asemenea, în cadrul bibliotecii studenţii beneficiază de acces on-line, gratuit, la baze de date şi reviste de specialitate din ţară şi străinătate.

Posibile traiectorii în carieră
Absolvenții acestui program de masterat au următoarele oportunități în carieră:

  • expert prevenire și combatere a corupției,
  • expert criminalistică,
  • cercetător în domeniul științelor juridice,
  • asistent de cercetare în domeniul științelor juridice,
  • ofițer de legătură vamal,
  • judecător,
  • procuror,
  • avocat.

Admiterea se desfăşoară conform metodologiei proprii ce poate fi găsită la secțiunea Admitere.

Sus