Facultatea de Stiinte Economice

Program de licență CONTABILITATE ȘI INFORMATICĂ DE GESTIUNE

  • Domeniu de studiu: Contabilitate
  • Forma de învățământ: învățământ cu frecvență redusă-IFR
  • Durata studiilor: 6 semestre ( 3 ani)
  • Numărul total de credite : 180

ADMITERE 2019 - 2020

Programul de studii îşi propune să formeze buni specialişti cu o viziune aprofundată asupra contabilității în contextual aplicării directivelor europene şi standardelor internaţionale de raportare financiară care să participe la procesul decizional la nivel public şi privat.
Disciplinele din planul de învăţământ sunt acoperite de cursuri şi cărţi care includ tematica din fişa disciplinei. Printre disciplinele studiate în cadrul acestui program se regăsesc: Bazele contabilității, Contabilitate financiară, Contabilitatea instituțiilor publice, Contabilitate de gestiune, Analiză economico-financiară, Audit financiar, Gestiunea financiară a firmei, Evaluarea firmei, Control financiar, Control de gestiune, Expertiză contabilă și consultanță fiscală.
Competente profesionale
• Identificare si inregistrarea operatiunilor economice in contabilitatea entitatii/organizatiei
• Utilizarea resurselor informatice in domeniul financiar-contabil
• Prelucrarea informatiilor in vederea intocmirii de rapoarte financiar-contabile si/sau fiscale
• Determinarea si interpretarea indicatorilor economico-financiari
• Derularea operatiunilor specifice controlului financiar-contabil
Competențe transversale
• Aplicarea principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale in cadrul propriei strategii de munca riguroasa, eficienta si responsabila
• Identificarea oportunitatilor de formare continua si valorificarea eficienta a resurselor si tehnicilor de invatare pentru propria dezvoltare
Stagiul de practică de specialitate se efectuează în anul II de studiu, însumând 84 de ore și se desfășoară pe parcursul semestrului II al anului universitar/ o zi pe săptămână a 6 ore. Practica de specialitate se desfășoară în entități publice și private, sub îndrumarea directă a personalului didactic responsabil și a tutorilor din entitățtilor în care se derulează stagiul de practică, conform convențiilor încheiate de către universitate în acest sens. Studentii care isi doresc o experiență de practică deosebită sunt invitați să viziteze site-ul de Mobilitati ERASMUS de plasament. Aici vor gasi o parte dintre destinațiile disponibile precum și tipurile de posturi deschise. Detalii suplimentare va pot fi oferite de Echipa ERASMUS.
Oportunități în carieră:
• Expert contabil-verificator
• Referent de specialitate financiar-contabilitate
• Controlor tezaur
• Asistent de cercetare in gestiune, contabilitate, control financiar
• Revizor contabil

Facultatea dispune de laboratoare de specialitate proprii (laboratoare de informatică, multimedia), cu dotarea corespunzătoare pentru toate disciplinele care au prevăzute activităţi de acest gen, cu licenţă pentru toate soft-urile necesare şi permit desfăşurarea orelor aferente disciplinelor din planul de învăţământ în condiţii optime.
Biblioteca universităţii, respectiv a facultăţii, este dotată cu săli de lectură şi fond de carte propriu corespunzător disciplinelor prevăzute în planurile de învăţământ, pe cicluri de studii universitare, iar resursele necesare dezvoltării activităţii sunt prevăzute în bugetele de venituri şi cheltuieli. De asemenea, în cadrul bibliotecii studenţii beneficiază de acces on-line, gratuit, la baze de date şi reviste de specialitate din ţară şi străinătate.

Sus