Facultatea de Stiinte Economice

Program de licență FINANȚE ȘI BĂNCI

  • Domeniu de studiu: Finanțe
  • Forma de învățământ: învățământ la distanță- ID
  • Durata studiilor: 6 semestre (3 ani)
  • Numărul total de credite: 180

ADMITERE 2019 - 2020

Misiunea programului de studii universitare de licență este de a pregăti specialişti în domeniu, conform cerințelor și exigenţelor de pe piața muncii, modificărilor care intervin în economia reală pe piaţa internă şi într-un cadru globalizat și de a valorifica potențialul studenților în activitatea de cercetare ştiinţifică prin implicarea în proiecte ştiinţifice naţionale şi internaţionale.
Printre disciplinele studiate în cadrul acestui program se regăsesc: Finanțe publice, Fiscalitate, Operaţiunile instituţiilor de credit, Audit intern, Evaluarea firmei, Analiză economico-financiară, Management bancar, Audit financiar, Finanțe internaționale, Finanțe corporative, Asigurări și reasigurări, Buget și trezorerie publică.
Competente profesionale
• Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în entităţile/organizaţiile private şi publice
• Culegerea, analiza şi interpretarea de date şi informaţii referitoare la probleme economico-financiare
• Realizarea de lucrări de natură economico-financiară la nivelul entităţilor/organizaţiilor private şi publice
• Execuţia de operaţiuni şi tranzacţii financiare specifice entităţilor/organizaţiilor private şi publice
• Implementarea planurilor şi bugetelor la nivelul entităţilor/organizaţiilor private şi publice
• Aplicarea deciziilor financiare în cadrul entităţilor/organizaţiilor private şi publice
Competențe transversale
• Aplicarea principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale in cadrul propriei strategii de munca riguroasa, eficienta si responsabila
• Identificarea rolurilor si responsabilitatilor intr-o echipa plurispecializata si aplicarea de tehnici de relationare si munca eficienta in cadrul echipei
• Identificarea oportunitatilor de formare continua si valorificarea eficienta a resurselor si tehnicilor de invatare pentru propria dezvoltare
Stagiul de practică de specialitate se efectuează în anul II de studiu, însumând 84 de ore și se desfășoară pe parcursul semestrului II al anului universitar/ o zi pe săptămână a 6 ore. Practica de specialitate se desfășoară în entități publice și private, sub îndrumarea directă a personalului didactic responsabil și a tutorilor din entitățtilor în care se derulează stagiul de practică, conform convențiilor încheiate de către universitate în acest sens. Studentii care isi doresc o experiență de practică deosebită sunt invitați să viziteze site-ul de Mobilitati ERASMUS de plasament. Aici vor gasi o parte dintre destinațiile disponibile precum și tipurile de posturi deschise. Detalii suplimentare va pot fi oferite de Echipa ERASMUS.
Oportunități în carieră:
• Expert financiar-bancar
• Inspector financiar-bancar
• Comisar principal
• Consilier financiar-bancar
• Administrator credite
• Ofiţer bancar (credite, marketing, produse şi servicii bancare)
• Analist investitii
• Inspector asigurări

Facultatea dispune de laboratoare de specialitate proprii (laboratoare de informatică, multimedia), cu dotarea corespunzătoare pentru toate disciplinele care au prevăzute activităţi de acest gen, cu licenţă pentru toate soft-urile necesare şi permit desfăşurarea orelor aferente disciplinelor din planul de învăţământ în condiţii optime.
Biblioteca universităţii, respectiv a facultăţii, este dotată cu săli de lectură şi fond de carte propriu corespunzător disciplinelor prevăzute în planurile de învăţământ, pe cicluri de studii universitare, iar resursele necesare dezvoltării activităţii sunt prevăzute în bugetele de venituri şi cheltuieli. De asemenea, în cadrul bibliotecii studenţii beneficiază de acces on-line, gratuit, la baze de date şi reviste de specialitate din ţară şi străinătate.

Sus