Facultatea de Stiinte Economice

Program de licență  ECONOMIA COMERȚULUI, TURISMULUI ȚI SERVICIILOR

•    Domeniu de studiu: Administrarea afacerilor
•    Forma de învățământ: învățământ cu frecvență- IF  
•    Durata studiilor: 6 semestre ( 3 ani)
•    Numărul total de credite: 180

ADMITERE 2019 - 2020

Programul de studii îşi propune să formeze specialişti, în domeniul economiei comerțului, turismului și serviciilor în conformitate cu cerinţele actuale ale pieţei forţei de muncă din România şi din statele membre ale  Uniunii Europene, promovând un ansamblu de valori bazat pe creativitate şi dinamism.
Disciplinele din planul de învăţământ sunt acoperite de cursuri şi cărţi care includ tematica din fişa disciplinei. Printre disciplinele studiate în cadrul acestui program se regăsesc: Economie în servicii, Cercetări de marketing, Tehnica negocierilor în afaceri, Comportamentul consumatorului, Economie în turism, Prețuri și concurență, Marketing internațional, Antreprenoriat, Ecoturism și turism rural,Tehnica operațiunilor de turism, Logistica și distribuția mărfurilor, Comerț electronic.

Competente profesionale
•    Realizarea prestațiilor în comerț, turism și servicii
•    Comercializarea produselor / serviciilor
•    Gestionarea relațiilor cu clienții și furnizorii
•    Gestionarea și alocarea resurselor materiale și financiare
•    Asigurarea calității prestațiilor în comerț, turism și servicii
•    Asistență în managementul resurselor umane

Competențe transversale
•    Aplicarea principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale in cadrul propriei strategii de munca riguroasa, eficienta si responsabila
•    Identificarea rolurilor si responsabilitatilor intr-o echipa plurispecializata si aplicarea de tehnici de relationare si munca eficienta in cadrul echipei
•    Identificarea oportunitatilor de formare continua si valorificarea eficienta a resurselor si tehnicilor de invatare pentru propria dezvoltare
Stagiul de practică de specialitate se efectuează în anul II de studiu, însumând 84 de ore și   se desfășoară pe parcursul semestrului II al anului universitar/ o zi pe săptămână a 6 ore. Practica de specialitate se desfășoară în entități publice și private, sub îndrumarea directă a personalului didactic responsabil și a tutorilor din entitățtilor în care se derulează stagiul de practică, conform convențiilor încheiate de către universitate în acest sens. Studentii care isi doresc o experiență de practică deosebită sunt invitați să viziteze site-ul de Mobilitati ERASMUS de plasament. Aici vor gasi o parte dintre destinațiile disponibile precum și tipurile de posturi deschise. Detalii suplimentare va pot fi oferite de Echipa ERASMUS.

Oportunități în carieră:
Studenții vor fi specializați și vor avea capacitatea de a :
- identifica și rezolva problemele legate de activitatea turistică, de comerț și servicii;
- analiza și elabora strategii în domeniul turismului comerțului și serviciilor;
- elabora, implementa și evalua strategiile de gestionare a riscurilor legate de activitatea din turism, comerț și servicii
și după absolvire pot ocupa funcții precum manager de produs,  
organizator activitate turism (studii superioare), specialist marketing.  

Facultatea dispune de  laboratoare de specialitate proprii (laboratoare de informatică, multimedia), cu dotarea corespunzătoare pentru toate disciplinele care au prevăzute activităţi de acest gen, cu licenţă pentru toate soft-urile necesare şi permit desfăşurarea orelor aferente disciplinelor din planul de învăţământ în condiţii optime.
Biblioteca universităţii, respectiv a facultăţii, este dotată cu săli de lectură şi fond de carte propriu corespunzător disciplinelor prevăzute în planurile de învăţământ, pe cicluri de studii universitare, iar resursele necesare dezvoltării activităţii sunt prevăzute în bugetele de venituri şi cheltuieli. De asemenea, în cadrul bibliotecii studenţii beneficiază de acces on-line, gratuit, la baze de date şi reviste de specialitate din ţară şi străinătate.

 

 

 

Sus