Facultatea de Stiinte Economice

Program de master GESTIUNEA FINANCIARĂ A AFACERILOR ÎN SPAȚIUL EUROPEAN

Domeniu de studiu: Finanțe

Forma de învățământ: învățământ cu frecvență-IF

Durata studiilor: 4 semestre ( 2 ani)

Numărul total de credite : 120

ADMITERE 2019 - 2020

Misiunea programului de studiu constă în formarea de specialişti capabili de o abordare interdisciplinară a operaţiunilor economice, având capacitatea de analiză a informaţiilor complexe cantitative şi calitative referitoare la gestiunea financiară a entităţilor.

Printre disciplinele studiate se numără: Fiscalitate directă, Aspecte privind procedura fiscală, Contribuții sociale obligatorii, Sancțiuni și căi de contestare, Proceduri și legislație vamală, Impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți și impozitul pe reprezentanțele firmelor străine înființate în România

Competente profesionale

 • Cunoașterea aprofundată a ariei de specializare și în cadrul acesteia, a dezvoltărilor teoretice, metodologice și practice specifice managementului financiar în instituții publice și private
 • Planificarea, organizarea, coordonarea și controlul activității financiare în instituții publice și private
 • Utilizarea integrată a aparatului conceptual și metodologic, în condiții de informare incompletă, pentru a rezolva probleme teoretice și practice noii
 • Utilizarea nuanțată și pertinentă de criterii și metode de evaluare pentru a formula judecăți de valoare și a fundamenta decizii constructive în activitatea financiară a instituțiilor publice și private
 • Elaborare de proiecte profesionale și/sau de cercetare, utilizând inovativ un spectru variat de metode cantitative și calitative în activitatea financiară a instituțiilor publice și private

Competențe transversale

 • Executarea unor sarcini profesionale complexe, în condiții de autonomie și de independență profesională în domeniul managementului financiar public și privat
 • Asumarea unor roluri/funcții de conducere a activității grupurilor profesionale sau a unor instituții privind managementul activității financiare

Stagiul de practică de specialitate se efectuează în anul I de studiu, însumând 84 de ore și   se desfășoară pe parcursul semestrului II al anului universitar/ o zi pe săptămână a 6 ore. Practica de specialitate se desfășoară în entități publice și private, sub îndrumarea directă a personalului didactic responsabil și a tutorilor din entitățtilor în care se derulează stagiul de practică, conform convențiilor încheiate de către universitate în acest sens. Studentii care isi doresc o experiență de practică deosebită sunt invitați să viziteze site-ul de Mobilitati ERASMUS de plasament. Aici vor gasi o parte dintre destinațiile disponibile precum și tipurile de posturi deschise. Detalii suplimentare va pot fi oferite de Echipa ERASMUS.

 

Oportunități în carieră:

 • Analist financiar
 • Cercetator in gestiune, contabilitate, control financiar
 • Asistent de cercetare in gestiune, contabilitate, control financiar
 • Specialist/analist organizare
 • Asistent analist

Facultatea dispune de laboratoare de specialitate proprii (laboratoare de informatică, multimedia), cu dotarea corespunzătoare pentru toate disciplinele care au prevăzute activităţi de acest gen, cu licenţă pentru toate soft-urile necesare şi permit desfăşurarea orelor aferente disciplinelor din planul de învăţământ în condiţii optime.

Bibliotecauniversităţii este dotată cu săli de lectură şi fond de carte propriu corespunzător disciplinelor prevăzute în planurile de învăţământ, pe cicluri de studii universitare, iar resursele necesare dezvoltării activităţii sunt prevăzute în bugetele de venituri şi cheltuieli. De asemenea, în cadrul bibliotecii studenţii beneficiază de acces on-line, gratuit, la baze de date şi reviste de specialitate din ţară şi străinătate.

Sus